nieuws

Goede ventilatie beter dan stralingsprestatienorm

bouwbreed Premium

Binnenkort doet staatssecretaris Remkes voorstellen aan de Tweede Kamer over het opnemen van een stralingsprestatienorm in het Bouwbesluit en het stellen van grenswaarden aan het stralingsniveau in woningen. De Bond van Nederlandse Architecten is tegen dit reductiebeleid, omdat het hier niet om een wezenlijk probleem gaat. Staatssecretaris Remkes wil een stralingsprestatienorm in het Bouwbesluit opnemen en grenswaarden stellen aan het stralingsniveau in woningen. Daarbij geeft hij de voorkeur aan een zogenaamde ‘stimuleringsvariant’. Deze variant heeft als consequentie dat 30 procent van de huidige nieuwbouwwoningen niet aan de eisen zal voldoen. Dit reductiebeleid is onzinnig. Elke nieuwe regel, zeker een overbodige, is er één te veel. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat in een klein aantal woningen een iets hoger stralingsniveau aanwezig is. Als dit zich voordoet, kan het beter worden opgelost met voldoende ventileren. Voorlichting aan alle betrokkenen is een betere en gemakkelijke oplossing en net zo veilig. Het gaat hierbij om de radonstraling van bouwmaterialen zoals gips en beton in woningen. Er is geen enkele reden voor een

verminderingsbeleid:

* Vanwege de gunstige kwaliteit met betrekking tot straling van de bodem en lucht is de achtergrondstralingsbelasting in Nederland bijzonder laag. Ook is het aandeel van straling uit bouwmaterialen van woningen en gebouwen laag. De totale stralingsbelasting blijft ver beneden de niveaus die nationaal en internationaal als ‘veilig’ zijn aangemerkt.

* Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de gemiddelde radonconcentratie in de woningen nog lager is dan toen het beleidsstandpunt werd aangenomen (22 becquerel/m3 in plaats van 29 becquerel/m3).

* De stralingsbelasting is in hoge mate afhankelijk van de ventilatie; alleen in het geval dat woningen niet voldoende worden geventileerd, kunnen de radonconcentraties iets oplopen. Dit wordt met name bepaald door het ventilatiegedrag van de bewoner en de mogelijkheden die er zijn om de ventilatie te regelen. De BNA stelt zich verder op het standpunt, dat in het kader van de deregulering alleen nieuwe regels mogen worden opgenomen als wordt aangetoond dat ze een significante bijdrage leveren aan de realisatie van het beleid (zoals bijvoorbeeld het welzijn van mensen, de veiligheid of de verbetering van het milieu) en als er geen goede alternatieven beschikbaar zijn (bijvoorbeeld door aanpassing van bestaande regels of het geven van voorlichting). Daarnaast moeten die regels begrijpelijk zijn, eenvoudig hanteerbaar, toetsbaar en handhaafbaar. De stralingsprestatienorm voldoet niet aan deze uitgangpunten. De staatssecretaris zou zich dan ook onverminderd vast moeten houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten zoals die door zijn voorganger Tommel zijn verwoord in een brief van 19 juni 1997 aan de Tweede Kamer. Hierbij heeft de staatssecretaris aangegeven dat het gemiddelde stralingsniveau in Nederlandse woningen in vergelijking met de ons omringende landen relatief gunstig is.

Ventilatie

De doelstelling van het beleid is om de gunstige situatie zoals die zich in Nederland voordoet, te behouden, rekening houdend met kosten en ander beleid. De BNA is van mening dat moet worden ingezet op een integraal beleid dat is gericht op een gezond binnenklimaat in de brede zin van het woord, inclusief vocht, schimmelvorming, allergenen, passief roken en dergelijke. Dat vereist onder meer dat het Bouwbesluit zodanig wordt aangepast dat voldoende ventilatie wordt gegarandeerd. Tevens is een goede voorlichting aan bewoners over ventilatie van belang; het concept gebouwdossier biedt daartoe een basis. Dit is een dossier waarin de bouwkundige- en technische aspecten van een gebouw zijn vermeld en volgens de BNA een uitstekende manier om gebruikers voor te lichten. Een dergelijke uitwerking van het beleid zal er in belangrijke mate toe bijdragen dat de gemiddelde radonconcentratie, als onderdeel van de kwaliteit van het binnenklimaat in woningen en andere verblijfsruimten, lager wordt dan het huidige niveau. Uitschieters naar boven kunnen zo worden voorkomen. Tevens kunnen eventuele risico’s voor de volksgezondheid ten gevolge van onvoldoende ventilatie worden beperkt. De BNA wil een dergelijk beleid actief ondersteunen.

Elke nieuwe regel is er één te veel

Reageer op dit artikel