nieuws

Corporaties gaan in Utrecht duurdere koophuizen bouwen

bouwbreed

De Utrechtse woningcorporaties mogen de komende vijftien jaar 6000 vrije sector-koopwoningen bouwen in oude stadswijken. Burgemeester en wethouders van Utrecht stemmen in met een overeenkomst die de gemeente en de corporaties op ambtelijk niveau hebben bereikt. Marktpartijen, als projectontwikkelaars en zelf ontwikkelende bouwers, zijn daarbij niet betrokken.

Het gaat om een compensatie voor de enorme kosten die de sociale verhuurders moeten maken in het kader van de stedelijke vernieuwing. Tot 2015 willen de gemeente en de corporaties hierin bijna zeven miljard gulden investeren. Ze hebben dit vastgelegd in De Utrechtse Opgave, een plan voor de stedelijke vernieuwing waarover de komende maanden zowel bij de gemeente als bij de verhuurders op bestuurlijk niveau wordt beslist. Op basis van de overeenkomst wil Utrecht elke vier jaar keiharde prestatiecontracten sluiten met alle betrokken corporaties.

Van de ruim 110.000 huizen in de stad Utrecht worden er de komende vijftien jaar 9500 gesloopt. Dat zijn verouderde huurwoningen die vooral in de naoorlogse nieuwbouwwijken staan en eigendom zijn van corporaties. Het is de bedoeling dat de sociale verhuurders de huizen vervangen door 6000 vrije sectorkoop- en 3000 sociale huurwoningen. In dezelfde periode worden nog eens 3000 sociale huurwoningen in de oudere stadswijken gerenoveerd.

Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat aan sociale huurwoningen zijn afspraken gemaakt over het op peil houden van het bestand. De ontwikkeling van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, met in de toekomst 30.000 huizen, speelt daarbij een belangrijke rol. De Utrechtse Opgave gaat ervan uit dat de corporaties hier 8000 nieuwe sociale huurwoningen kunnen neerzetten, 1000 goedkope koopwoningen (maatschappelijk gebonden eigendom) en 600 vrije sector koopwoningen.

Leidsche Rijn

Gemeente en corporaties zien in de ontwikkeling van Leidsche Rijn de mogelijkheid om te voorkomen dat de oudere uitbreidingswijken van de stad verder verloederen. Ze willen juist in de slechtste gedeelten van die wijken ingrijpen. Nu is daar sprake van een zeer eentonige woningvoorraad. Het gaat dan vooral om verouderde huurwoningen. Door daarvoor in de plaats veel duurdere koopwoningen te bouwen, verwachten gemeente en corporaties de oude wijken een nieuwe impuls te geven. Bovendien gaan ze ervan uit dat veel huurders die nu nog in een te goedkope woning blijven zitten, dan worden geprikkeld te verhuizen naar een duurdere huurwoning of een koopwoning.

Reserves

Uit onderzoek is gebleken dat de Utrechtse corporaties de grootschalige ingreep in de wijken niet kunnen financieren vanuit hun reserves. Daarom stemt het college van burgemeester en wethouders er mee in dat ze als een soort projectontwikkelaars gaan functioneren en dus ook duurdere koopwoningen bouwen. De winst wordt vervolgens geïnvesteerd in de wijken. Daarnaast is afgesproken dat de corporaties een aanzienlijk aantal van hun huurwoningen verkopen. Tot 2005 zullen dat er ongeveer 1800 zijn en over de periode daarna moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. De opbrengsten hiervan worden ook in de stedelijke vernieuwing geïnvesteerd.

Utrecht ziet volgens de concept-overeenkomst af van de meeropbrengst van de grond, als sociale huurwoningen tegen de vlakte gaan en op die plek dure koopwoningen worden gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de corporaties verantwoordelijk zullen zijn voor de aanleg van wegen en parkeer- en groenvoorzieningen. De gemeente zelf draait alleen op voor de hoofdinfrastructuur.

Reageer op dit artikel