nieuws

Rijkswaterstaat sterk voor bouw meer windmolens

bouwbreed

Als het aan Rijkswaterstaat ligt komen er meer windmolens langs snelwegen, dijken en vaarwegen. Maar door een versnipperd beleid was het nooit duidelijk of er daadwerkelijk gebouwd mocht worden. Rijkswaterstaat is daarom bezig met het ontwerp van een beleidsmaatregel die duidelijkheid moet verschaffen.

Hoewel Rijkswaterstaat nooit onwelwillend stond tegenover plaatsing van windmolens, werden aanvragen vaak geweigerd omdat expliciete regels ontbraken. Een afwijzing was bijvoorbeeld mogelijk als Rijkswaterstaat van oordeel was, dat de molens het verkeer over water of over de weg hinderden.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat was er sprake van een ‘gedifferentieerd beleid’ ten aanzien van de plaatsing van windmolens. Per locatie bekeek de overheidsdienst of plaatsing wenselijk was. Daarnaast had Rijkswaterstaat te maken met verschillende beheerders, want ook gemeenten en waterschappen kunnen eigenaar van dijken of wegen zijn.

Rijkswaterstaat is daarom nu druk bezig om haar houding ten opzichte van windmolens in beleid te vertalen. De conceptbeleidsmaatregel, die nu in de maak is, moet voor duidelijkheid zorgen maar ook voor flexibiliteit. Een voorbeeld van duidelijkheid is de aanwijzing van een minimale afstand van een windmolen tot een rijksweg van dertig meter. De molens mogen niet op een talud worden geplaatst en ook niet op de kruinen van dijken. Volgens Rijkswaterstaat is hierop kritiek gekomen van milieufederaties die windmolens wel op de kruinen van dijken willen plaatsen en daarmee aangeven duurzame energie belangrijker te vinden dan horizonvervuiling.

Flexibiliteit voor lokale overheden is nodig om te voorkomen dat provincies met heel veel dijken, zoals Zeeland die rijk is, helemaal vol komen te staan met molens.

Een voorloper van het nieuwe beleid is de windmolen langs de A12 bij Zoetermeer. Een jaar geleden had Rijkswaterstaat voor de bouw geen toestemming gegeven. Maar uit een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bleek dat automobilisten zich niet storen aan draaiende wieken. Volgens het SWOV is een beetje afleiding juist goed. Dat houdt de weggebruikers scherp.

Na het ontwerp van de beleidsmaatregel, ligt het concept formeel ter inzage. Als de inspraakprocedure is afgerond, duurt het nog tot eind april voordat de maatregel van kracht is.

Reageer op dit artikel