nieuws

‘Aanval op CBS-statistieken gekleurd door eigenbelang’

bouwbreed

“Een donderslag bij heldere hemel”, zo heeft CBS-directeur S. Keuning de kritiek ervaren van de projectontwikkelende bouwers NVB op de kwaliteit van de bouw- en woningstatistieken. “Het allervreemdste is dat de projectontwikkelaars hierover geen contact met ons hebben gezocht.”

Er zit een groot verschil tussen de door het NVB in het afgelopen jaar geconstateerde bouwkostenstijging en de cijfers van het CBS. NVB-voorzitter H. van Harssel maakt in een brief aan de minister van Economische Zaken – die verantwoordelijk is voor het CBS – melding van een stijging met 10 procent. Terwijl het CBS in de gisteren gepubliceerde statistieken over 2000 uitkomt op een stijging met ruim 4 procent.

CBS-directeur Keuning blijft bij 4 procent. Maar hij erkent dat de inmiddels herziene bouwkostenindex een hogere stijging te zien geeft dan vroegere berekeningen. Verder is het nu eenmaal zo, voerde hij aan, dat kostenstijgingen vertraagd doorwerken in de statistieken.

De felle aanval van het NVB op het CBS is volgens Keuning vooral gekleurd door eigenbelang. “De behoefte van projectontwikkelaars aan cijfers is groter dan wij kunnen honoreren. Meer cijfers betekent meer ruimte voor compensatie.”

Begrip

Als verklaring voor het niet beantwoorden aan de vraag naar meer cijfers noemt Keuning het in de afgelopen jaren gehalveerde personeelsbestand van het CBS en de keuze voor andere prioriteiten. “We moeten schipperen”, toonde Keuning toch wel enig begrip voor de kritiek.

Na de forse groei in het eerste halfjaar (+10,9 procent) constateert het CBS in het derde kwartaal van 2000 een stijging met 3,6 procent van de productiewaarde van de bouw. “Doordat de kostenstijging achterblijft bij de groei van de productiewaarde, ligt het gevormde inkomen bijna 4 procent hoger dan in het derde kwartaal een jaar eerder”, aldus het CBS.

Over de gehele linie laten de kwartaalcijfers in de loop van 2000 een aflopende groei zien ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar dat betekent volgens het CBS geenszins dat de economie over de top heen is. Oorzaak van de daling in de tweede helft van 2000 is het kleinere aantal werkdagen. Vooral de bouw heeft hier nadeel van ondervonden. “Na correctie van deze kalendereffecten laat het vierde kwartaal zelfs een hogere groei zien.”

De bouw krijgt steeds meer last van onvervulbare vacatures. Een kwart van alle bouwbedrijven meldt hierdoor in de productie te worden belemmerd.

Volgens voorlopige cijfers is de omzet in de bouwnijverheid in het gehele jaar 2000 met 10 procent toegenomen. Deze groei komt overeen met de toename van het aantal bouwbedrijven. De omzet van de gww-bedrijven is met 13 procent gestegen, terwijl de installateurs met 8 procent minder dan gemiddeld presteren.

Op pagina 5: Uitvoer motor van economische groei.

Reageer op dit artikel