nieuws

Meer zandwinning uit de Noordzee

bouwbreed

Het kabinet is van plan zandwinning op land terug te dringen en meer kuubs uit de Noordzee te halen. Tegelijk mogen commerciële zandwinners pas vanaf 20 meter diepte winnen. Dat is te lezen in de nieuwe Vijfde nota ruimtelijke ordening die vanaf heden integraal beschikbaar is.

De Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust-, en Oeverwerken (VBKO) vindt dat het nieuwe beleid aansluit op de huidige praktijk en kan zich daar prima in vinden. Nu al wordt ruim eenderde van alle ophoogzand uit de Noordzee gehaald.

Jaarlijks komt daar 22 miljoen kubieke meter van de benodigde 60 miljoen kubieke meter vandaan. De paar dubbeltjes extra voor ontzilting van het zeezand is volgens de organisatie nauwelijks een bezwaar.

Uitzonderingen

Zandwinning is alleen toegestaan in water dieper dan twintig meter. In de praktijk betekent dat, volgens woordvoerder Van Berkel van de VBKO, tussen de tien en twintig kilometer uit de kust. Uitbaggeren van vaargeulen en winning ten behoeve van versterking van de kustlijn, vormen daarop de enige twee uitzonderingen in de nota.

Van die uitzonderingspositie zal Rijkswaterstaat veelvuldig gebruik maken omdat het kabinet de duinenrij tussen Hoek van Holland en Scheveningen zeewaarts wil verbreden. Verbreding van de duinstrook langs de rest van Noord- en Zuid-Holland zou juist meer landinwaarts moeten.

Maasvlakte

Daarbij sluit het kabinet aan bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daarvoor alleen al is 400 miljoen kubieke meter zand nodig. Volgens de VBKO is het dan absoluut noodzakelijk om dieper te winnen dan de halve meter die nu is toegestaan.

De regering studeert nog op plaatsen waar dat zou kunnen en wil daarbij meteen de winning van grover zand ten behoeve van beton- en metselzand meenemen.

Uitzicht

Het ministerie van VROM heeft voor het eerst apart ruimtelijk beleid ontwikkeld voor de Noordzee. Ook daar wordt het steeds drukker met windenergie, landaanwinning, kabels en visserij.

Het kabinet streeft naar onbelemmerd uitzicht vanaf de kust. De bouw van zichtbare werken binnen de twaalfmijlszone mag alleen bij “zwaarwegend openbaar belang”. Een ontwerp voor zo’n project moet rekening houden met schade aan het vrije uitzicht.

Reageer op dit artikel