nieuws

Clementie bij sanering Hollandsche IJssel

bouwbreed Premium

Het Rijk eist de 15 miljoen gulden die vorig jaar is overgebleven bij de bodemsanering van de Hollandsche IJssel, voorlopig niet terug. Pas na de looptijd van tien jaar volgt de afrekening. Dat schrijft de minister van Financiën aan de Tweede Kamer op verzoek van Kamerlid Van Dijke (RPF).

Het Rijk beschouwt de aanpak van de Hollandsche IJssel als een omvangrijk project. De sanering van de twintig kilometer zeer vervuilde bodem wordt geïntegreerd in een herontwikkeling van het gebied in en naast de rivier. Het gaat dan met name om de Gouderakse Zellingwijk.

Door de projecten te combineren wordt geprobeerd marktpartijen te interesseren die ook willen meebetalen aan de kosten van bodemsanering. Alleen al met het uitbaggeren van de vaargeul van zo’n 600.000 kubieke meter slib is honderden miljoenen gemoeid.

De provincie Zuid-Holland heeft een provinciaal fonds ingesteld, teneinde meer beheersing en samenhang te houden tussen de bijdragen van alle deelnemende partijen en de uitgaven rond dit project.

Aan het project nemen de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat deel, de provincie, zes gemeenten, drie hoogheemraadschappen en een zuiveringschap. Daarnaast dragen diverse betrokken bedrijven bij in de financiering. In 1997 is door minister Pronk een bijdrage van 195 miljoen beschikbaar gesteld voor de bodemsanering over een periode van tien jaar.

Werkkapitaal

Gegeven deze aanpak heeft de minister van VROM toegezegd dat de provincie Zuid-Holland tot een bedrag van 15 miljoen als werkkapitaal mag aanhouden. Hierdoor behoeven de bijdragen van de diverse betrokken partijen niet elke keer opnieuw te worden bezien bij tekorten of overschotten door veranderende omstandigheden in de projectuitvoering.

Deze werkwijze betekent echter ook dat eventuele jaarlijkse onderuitputting in het fonds tot een bedrag van 15 miljoen gulden niet wordt teruggevorderd en deze derhalve niet meeloopt in de onderuitputting op de rijksbegroting. Na afloop van het project zal het werkkapitaal betrokken worden in de financiële afrekening met het ministerie.

Reageer op dit artikel