nieuws

Bouw Augustapolder kan waterhuishouding schaden

bouwbreed Premium

De bouw van 1100 woningen in de Augustapolder bij Bergen op Zoom is omstreden, omdat hierdoor de waterhuishouding kan worden verstoord. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat grijpt in als blijkt dat het bouwplan strijdig is met het rijksbeleid op het gebied van waterbeheersing.

Dit blijkt uit antwoorden van De Vries op schriftelijke vragen van Eerste-Kamerlid Bierman. Het Hoogheemraadschap West-Brabant en de West-Brabantse waterschappen hebben een ruimtelijke-ordeningsvisie opgesteld waarin het betreffende gebied is aangeduid als kwelgebied. Hier bij is aangegeven dat er bij voorkeur niet dient te worden gebouwd. In dat geval zou ontwatering nodig zijn en is sprake van een negatieve invloed op het grondwatersysteem.

Het hoogheemraadschap West-Brabant en het waterschap Scheldekwartier hebben volgens De Vries in het vooroverleg met Bergen op Zoom aangegeven dat ze in beginsel met de beoogde stedelijke ontwikkeling kunnen instemmen, mits voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke waterhuishoudkundige waarden.

Eerste-Kamerlid Bierman is bang dat de zoete-kweleffecten ten westen van het te bebouwen gebied zullen afnemen. De staatssecretaris plaatst daar vooralsnog vraagtekens bij. Of de kweleffecten nadelig worden beïnvloed hangt volgens haar af van het hydrologische plan voor de nieuwe woonwijk, dat nog moet worden ontwikkeld. Nu al staat vast dat het waterschap niet zal accepteren dat het peil van het grond- en oppervlaktewater wordt verlaagd voor de woningbouw.

Bergen op Zoom heeft de bouwplannen opgenomen in een ontwikkelingsvisie. Een structuurvisie is inmiddels door de gemeenteraad aangenomen. De provincie Noord-Brabant moet zich nu over het bouwplan buigen. Die heeft de voorgenomen verstedelijking echter nog niet goedgekeurd.

Strijdigheid

Staatssecretaris De Vries wacht de verdere uitwerking van het waterhuishoudkundige deel van de plannen af. Zij erkent in haar antwoorden op de vragen van Bierman dat daarbij sprake kan zijn van strijdigheid met het rijksbeleid. “Als dat het geval is zal ik actie ondernemen met de middelen die mij daartoe ter beschikking staan”, aldus de staatssecretaris in haar antwoord. Zij kan in dat geval de plannen blokkeren of aanpassing eisen. Eerder heeft ze dat gedaan bij de ontwikkeling van Vinex-locatie De Waalsprong in Nijmegen.

Reageer op dit artikel