nieuws

Bevolking praat mee over de Hollandse kust

bouwbreed

De provincies Noord- en Zuid-Holland starten deze week een reeks van discussiebijeenkomsten met de zes miljoen mensen die langs de Hollandse kust wonen. Ze praten mee over het toekomstige beleid en de lokale veiligheid.

Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat het huidige beleid op termijn niet afdoende is voor een aantal kustgebieden.

Het nu geldende veiligheidsbeleid richt zich met name op het in stand houden van de kustlijn met zandsuppleties.

Uit het vorig jaar gehouden onderzoek blijkt dat dit voor de meeste gebieden in Noord- en Zuid-Holland afdoende is, met uitzondering van de kop van Noord-Holland, de Hondsbossche zeewering en de Zuid-Hollandse Eilanden, met name de kop van Goer-ee. Daar zijn ingrijpende maatregelen nodig. De zandaanvullingen zullen ook flink toenemen. Rond 2020 zijn dubbel zoveel suppleties nodig en aan het eind van de eeuw het viervoudige.

In een reeks van negen bijeenkomsten in de regio brengen de provincies de plaatselijke bevolking op hoogte van het mogelijke gevaar voor de kust door zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Ook worden oplossingen aangedragen zoals het verplaatsen van de zeewering zee- of landinwaarts.

Verder wordt de toehoorders de mogelijkheid geboden zelf met ideeën te komen omdat nieuw beleid gevolgen heeft voor bestaande (bouw)plannen in het kustgebied.

Eind van dit jaar moet duidelijk zijn wat het toekomstige kustbeleid wordt van Noord- en Zuid-Holland. Nu al is zeker dat de te nemen maatregelen honderden miljoenen euro’s en wellicht miljarden kosten.

Reageer op dit artikel