nieuws

Alleen windmolens langs Afsluitdijk

bouwbreed

In de Waddenzee mogen geen windmolens worden geplaatst met uitzondering van windturbines langs de Afsluitdijk. Daarvoor is een milieueffectrapportage in voorbereiding. Dat blijkt uit de Planologische Kernbeslissing Derde nota Waddenzee die vrijdag is vastgesteld door het kabinet.

Uit de nota blijkt verder dat kwetsbare delen van de Waddenzee het gehele of een deel van het jaar zijn gesloten. Inpolderingen of aanleg van nieuwe havens of industriegebieden zijn niet toegestaan. Nieuwe bebouwing aan de randen van de Waddenzee moet passen in het contourenbeleid van de Vijfde nota ruimtelijke ordening en moet passen in de aard van het landschap.

Voor de schelpenwinning geldt dat de jaarlijks te winnen hoeveelheid niet meer mag bedragen dan de natuurlijke productie. Deze winning is alleen toegestaan beneden -5 meter NAP.

Alleen bagger afkomstig uit de vaargeulen van de Waddenzee of uit de hieraan grenzende havens mag in dit gebied worden gestort. De bagger moet wel voldoen aan de geldende kwaliteitsnorm.

Reageer op dit artikel