nieuws

Acht natuur- en recreatieorganisaties voelen niets voor de bouw van een stad in het IJsselmeer

bouwbreed

Acht natuur- en recreatieorganisaties voelen niets voor de bouw van een stad in het IJsselmeer. Onder meer de Vereniging Natuurmonumenten en de ANWB vinden dat buitendijkse woningbouw het unieke open en wijdse karakter van het IJsselmeer aantast.

De organisaties reageren op het voorstel van burgemeester H. Ouwerkerk van Almere. Hij zei maandag in zijn nieuwjaarstoespraak dat er wat hem betreft een stad kan worden gebouwd tussen IJburg en de toekomstige wijk Almere-Pampus. De nieuwe stad kan de druk op Almere wegnemen.

Er moeten bij het IJsselmeer juist grote natuurgebieden komen waar recreanten terecht kunnen, schrijven de natuur- en milieuclubs in hun toekomstvisie ‘Samen meer IJsselmeer’. Dat kan langs de kust van Flevoland, bij de Oostvaardersdijk en de dijken van de Noordoostpolder. Nu worden delen van het IJsselmeer aangetast door de aanleg van polders, slibdepots en woonwijken.

Ook de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is tegen buitendijkse bebouwing in het IJsselmeer gekant. In een advies aan staatssecretaris De Vries van

Verkeer en Waterstaat wees de commissie reeds vorig jaar augustus buitendijks bouwen helemaal af. Het risico op

natte voeten is te groot, en het heeft negatieve gevolgen voor het waterbeheer, stelt de commissie.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Ouwerkerk steun krijgt van het kabinet.

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening noemt diverse plaatsen voor grootschalige woningbouw in de toekomst, maar niet het IJsselmeer. Een woordvoerder van minister Pronk (VROM) wijst er op dat het een waterwingebied is en dat grote delen vallen onder

de ecologische hoofdstructuur, en dus speciale bescherming genieten.

Reageer op dit artikel