nieuws

Negeren bevel tot stillegging van werk wordt misdrijf

bouwbreed Premium

Het niet nakomen van een bevel van de Arbeidsinspectie tot stillegging van het werk wordt een misdrijf in plaats van een overtreding. Ook de Eerste Kamer is akkoord gegaan met deze wetswijziging. Deze aanscherping van de Arbowet wordt binnenkort van kracht.

Reden hiervoor is dat een bevel tot stillegging alleen wordt gegeven als er sprake is van direct ernstig gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers. Als de werkgever desondanks het werk toch laat voortzetten, zou dit kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties of situaties waarbij ernstige schade ontstaat aan de gezondheid van werknemers.

De termijn waarbinnen een bestuurlijke boete moet zijn opgelegd als er sprake is van een arbeidsongeval, wijzigt eveneens. De Arbeidsinspectie heeft sinds 1 november 1999 de mogelijkheid zelf een bestuurlijke boete op te leggen aan werkgevers die de Arbeidsomstandighedenwet niet naleven. Een onderzoek naar een arbeidsongeval kost meer tijd dan de reguliere inspecties. Daarom is de termijn waarbinnen een boete moet zijn opgelegd na een ongeval verlengd van acht weken naar zestien weken.

Ongevallenlijst

De wetswijziging regelt verder dat een arbeidsongeval met vermelding van tijdstip en aard van het ongeval op de arbeidsongevallenlijst van het bedrijf moet worden vermeld. Deze lijst is onderdeel van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook werknemers hebben toegang tot de lijst. Tevens is de werkgever verplicht een ernstig arbeidsongeval direct te melden aan de bedrijfshulpverlener, de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, aan de belanghebbende werknemers.

Om een snelle aanwezigheid van de Arbeidsinspectie bij een ernstig arbeidsongeval te bevorderen, wordt de werkgever verplicht het ongeval onmiddellijk te melden (per telefoon, fax of e-mail). Daarna moet hij het ongeval zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

Daarmee wordt duidelijk geregeld dat de werkgever niet kan volstaan met een schriftelijke rapportage van een zwaar arbeidsongeval, die de Arbeidsinspectie op zijn vroegst de volgende dag ontvangt.

Reageer op dit artikel