nieuws

Kampen uit zorgen met Zuiderzeehaven

bouwbreed Premium

Kampen krijgt een tweede haven. Naast de Haatlandhaven wordt vanaf medio volgend jaar in de IJsselstad de Zuiderzeehaven gerealiseerd. Een bedrijvenconsortium met de Dura Vermeer Groep als penvoerder heeft het PPS-project van ruim vijftig miljoen via een Europese aanbestedingsprocedure verworven.

Het ondernemingencluster werd door de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de gemeente Kampen geselecteerd uit negen privaatconsortia, die zich voor de uitvoering hadden aangemeld. Behalve de Dura Vermeer Groep maakt onder meer ook de Belgische baggeraar Dredging International en haar dochtermaatschappij De Vries en Van de Wiel deel uit van de ‘bedrijvenclub’ die de aanbesteding is gegund. Door aanleg van de Zuiderzeehaven kunnen de grote binnenvaart, tweebaksduwvaart en coasters van maximaal 4000 ton straks in Kampen aanleggen. De verdieping van de vaargeul vanaf Kornwerderzand bij de Afsluitdijk, die inmiddels door het rijk is toegezegd, is noodzakelijk. Met de haven wordt het ruimtetekort voor scheepsbouw- en reparatie, bouwmaterialen- en reststoffenindustrie, overslag en groothandel verminderd. Voor de lokale overheden in de IJsseldelta is de totstandkoming van de Zuiderzeehaven een speerpunt. Het project levert naar verwachting 1800 tijdelijke- en 1200 vaste arbeidsplaatsen op. Verder draagt het project bij aan het milieu. Door vervoer over water wordt het aantal vrachtwagenkilometers aanzienlijk verminderd en neemt de uitstoot van schadelijke afvalstoffen af. Overijssel, Zwolle en Kampen steken ieder twee miljoen gulden in het publiek-private samenwerkingsproject. De overige kosten liggen in de risicosfeer van de groep investeerders die de Dura Vermeer Groep in het privaatconsortium Zuiderzeehaven om zich heen heeft verzameld, en de samenwerkende overheden. De bedoeling is dat het geld in de grondexploitatiefase en door toepassing van parkmanagement op zijn minst wordt terugverdiend.

Terreinbeheer

“Wij en Overijssel, Zwolle en Kampen zijn overeen gekomen dat consortium en overheden gezamenlijk vijftien jaar het terreinbeheer voor onze rekening nemen. Verder zetten wij samen een bedrijfsorganisatie op die ondernemingen, die zich in het havengebied vestigen, allerlei diensten kan leveren”, laat rayondirecteur ir. J.W. Jansen Venneboer van Vermeer Infrastructuur Midden-Nederland als woordvoerder namens het consortium weten. ,,Daarbij valt te denken aan energiefaciliteiten, telematicavoorzieningen of bijvoorbeeld kinderopvang.” Marktonderzoek in de regio heeft inmiddels uitgewezen dat de behoefte aan ‘natte’ bedrijfsterreinen, waar vaarwatergebonden ondernemingen zich kunnen vestigen, groot is. Gezien het overheidsbeleid vervoer over water te stimuleren, rekent het bedrijvenconsortium dat het Zuiderzeehavenproject uitvoert op een rijksbijdrage van Economische Zaken. “De overheid heeft in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening ruim een miljard gereserveerd voor dergelijke initiatieven”, aldus Jansen Venneboer. “Het is niet onlogisch dat wij ook voor zo’n overheidssubsidie in aanmerking komen. De aanvraag is inmiddels de deur uit.” Met de aanleg van de haven, die ruim negen hectare oppervlakte meet, en het circa 47 hectare tellende bedrijventerrein wordt medio 2001 begonnen. De grondexploitatie duurt tot 2015. Als het aan A. Kremers, projectleider van de publieke partijen van Kremers Planontwikkeling in Deventer ligt, kunnen de eerste ondernemingen de poorten al in 2002 openen omdat er gefaseerd te werk wordt gegaan. Een beeld van de in Kampen aan te leggen Zuiderzeehaven

Reageer op dit artikel