nieuws

Ook regels voor waterinjectiebaggeren

bouwbreed Premium

De techniek van het waterinjectiebaggeren komt mogelijk te vallen onder de regels die voor het afvoeren van baggerspecie in de London Convention van 1972 internationaal zijn afgesproken. Als dat gebeurt, heeft dat de nodige consequenties voor de baggersector.

De conventie regelt hoe opdrachtgevers van baggerwerken zich kunnen ontdoen van materiaal dat uit havens en havengebieden is gebaggerd. Internationaal gezien moet elk land dat zich achter de conventie heeft geschaard zelf nationale wetgeving hebben voor de afvoer van baggerspecie. Hydrodynamische baggertechieken maken gebruik van water dat onder druk in de grond wordt gespoten om deze los te woelen. De afvoer van het losgewoelde materiaal geschiedt in dichtheidsstromen, geholpen door getij- of rivierstroming. In kringen van de International Navigation Association (Pianc), een gezaghebbend orgaan voor de internationale scheepvaart, wordt gesproken over aanpassing van de conventie van Londen, zodat het hydrodynamische baggeren er ook onder kan vallen.

Minimum

Hydrodynamische baggertechnieken zijn bij opdrachtgevers in trek. Groot voordeel is dat sediment niet hoeft te worden opgebaggerd. Aan land brengen en inrichten van – vaak grootschalige – opslagbekkens kan achterwege blijven. Binnen de Pianc is de heersende mening dat als gebaggerd moet worden, het storten van de specie in zee, inclusief het verplaatsen met hydrodynamische baggertechnieken, tot het uiterste minimum beperkt zou moeten blijven. Duidelijk is dat de kosten om zich van baggerspecie te ontdoen voor opdrachtgevers zullen toenemen, zeker als baggerspecie ontwaterd, behandeld, getransporteerd of opgeslagen moet worden. Duidelijk zal ook zijn dat voor hydrodynamische baggertechnieken na opname in de Conventie, moeilijker dan voorheen een vergunning te krijgen zal zijn. De Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) vindt dat het maatschappelijk belang gediend kan zijn bij regels, mits die redelijk en haalbaar zijn. De vereniging vindt ook dat het toepassen van die regels op hydrodynamische baggertechnieken per geval moet worden bekeken. Of het verspreiden van specie aanvaardbaar is, zal sterk van de plaatselijke omstandigheden en de aard van eventuele verontreinigingen afhangen. Als die bij een bepaalde toepassing geldende regels niet van kracht hoeven te zijn, moeten ze wel verstandig kunnen worden ingevuld. De VBKO is ertegen als regels en normen klakkeloos gekopieerd worden en van kracht worden verklaard op iets heel anders of op een heel andere situatie dan waarvoor ze eigenlijk zijn bedoeld. Vergunningverleners in het buitenland hebben zich daaraan al schuldig gemaakt. HAM Dredging and Marine Contractors wil de techniek van het waterinjectiebaggeren niet kwijt. Het baggerbedrijf uit Rotterdam realiseert momenteel zo’n tien procent van de omzet aan baggerwerk door toepassing van deze techniek. Die is voortgekomen uit het al bekende agitatie-baggeren, waarbij materiaal van de bodem wordt opgewoeld waarna het door de stroom wordt weggevoerd. Het sediment bevindt zich hierbij in de hele waterhoogte en het proces van agitatie-baggeren is ongecontroleerd. Bij waterinjectiebaggeren bevindt het door middel van waterstralen losgewoelde materiaal zich volgens ir. H. Oostinga van HAM alleen in het onderste deel van de waterhoogte. Als de suspensie dik genoeg is, kan een zogenoemd twee-lagensysteem ontstaan, waarbij de verspreiding zich voltrekt onder de natuurlijke krachten van de dichtheidsverschillen van water met en zonder sediment. Daardoor werkt waterstraalbaggeren ook op een vlakke bodem en zonder stroom. Grof zand kan over enkele tientallen meters worden verspreid, bij fijn slib gaat het om kilometers. Een hellende bodem helpt wel, mits die de goede kant op is. Stroom op de rivier of getijstroom kunnen ook voordelig werken.

Complementair

Waterinjectiebaggeren wordt in specifieke situaties toegepast. Baggerschepen die met deze techniek zijn uitgerust, zijn uitstekend geschikt om complementair aan sleephoppers te worden ingezet. Sleephoppers zijn goed om grote hoeveelheden grond te verplaatsen. Het zijn baggervaartuigen, die zich varend volzuigen met bodemmateriaal en de lading op een stortgebied elders kunnen lossen. Het werken met sleephoppers heeft het nadeel dat soms een bodem wordt opgeleverd met voren erin die getrokken zijn door de zuigmonden, ondanks de verschillende patronen die worden gevaren. Met waterinjectiebaggeren kan het bodemlandschap van dalen en bulten wat worden afgevlakt. Een schip van de HAM bezig met waterinjectiebaggeren voor de Brani Terminal in Singapore. ‘Regels moeten redelijk en haalbaar zijn’

Reageer op dit artikel