nieuws

‘Duurzaam’ heeft brede betekenis

bouwbreed Premium

Is het oude centrum van Maastricht een voorbeeld van duurzaam bouwen of niet? In plaats van staats-secretaris Remkes te betichten van verkeerd woordgebruik in deze, zou Cobouw, volgens G.J. Boschloo, oog moeten hebben voor een bredere interpretatie van het begrip duurzaamheid.

Uit de berichtgeving over het internationale congres ‘Sustainable Building 2000’ (Cobouw 24 en 26 oktober) valt op te maken, dat Cobouw vasthoudt aan een beperkte betekenis van duurzaamheid. Door het oude centrum van Maastricht als voorbeeld van duurzaam bouwen te noemen, zou staatssecretaris Remkes van VROM op dit congres zijn ‘uitgegleden’ over het woord ‘sustainable’. Duurzaam zou namelijk niet ‘blijvend’ betekenen, maar ‘volhoudbaar’, met het oog op het milieu in de toekomst. Deze puur ecologische invalshoek is volgens Remkes echter een veel te enge en te eenzijdige benadering van duurzaam bouwen. En daarin staat hij duidelijk niet alleen.

Ecologie

Natuurlijk, het ecologische aspect van duurzaam bouwen is en blijft belangrijk. Maar het is zeker niet het enige. Want duurzaam bouwen gaat om meer dan toepassing van milieuvriendelijke materialen en technische maatregelen alleen. Het gaat ook om comfort, gebruiksvriendelijkheid, een gezond binnenmilieu en betaalbaarheid; dus om kwaliteit in brede zin. Want wat heb je aan een huis of gebouw, dat in ecologisch opzicht uitzonderlijk hoog scoort, maar dat na een jaar of twintig op de lijst staat om gesloopt te worden, omdat het niet meer aan die andere aspecten van duurzaamheid kan voldoen? In die zin betekent duurzaamheid dus wel degelijk ook blijvendheid.

Beleidsprogramma

Niet voor niets is het deze integrale benadering, die het uitgangspunt vormt van het Beleidsprogramma Duurzaam Bouwen 2000-2004; een programma dat samen met tal van maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen en dat bij de behandeling in de Tweede Kamer op brede politieke steun kon rekenen. De bredere invalshoek is ook terug te vinden in de Nota Wonen, die het kabinet dit voorjaar in concept heeft uitgebracht en binnenkort in definitieve vorm zal verschijnen.

Breder

Dat de bredere betekenis van duurzaam bouwen nog niet bij Cobouw is doorgedrongen, is op z’n zachtst gezegd merkwaardig. Vooral omdat het bouwende bedrijfsleven – uw lezerspubliek – daar wel van overtuigd blijkt en die integrale invalshoek juist ziet als dé manier om duurzaam bouwen uit de sfeer van voorbeeldprojecten te halen. En daar gaat het per slot van rekening om: grootschalige toepassing van duurzaam bouwen in de praktijk. Daar hoort ook bij, dat die duurzaam gebouwde Maastrichtse huizen – en veel andere oudere woningen – nog van dubbel glas moeten worden voorzien. Overigens vind ik het interessanter – en ik denk dat dat ook voor de meeste van uw lezers geldt – om over die praktijk van duurzaam bouwen te lezen in plaats van over begripsdiscussies.

Drs. G.J. Boschloo

Coördinator Duurzaam Bouwen ministerie VROM Houdbaar of volhoudbaar?

Over het woord ‘duurzaam’ bestaat nogal wat verwarring. Het is een vertaling van het Engelse begrip ‘sustainable’. De internationaal aanvaarde definitie luidt: “Wat voldoet aan de behoefte (‘needs’) van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden van anderen en toekomstige generaties te verminderen”. Het gaat dus niet om kwaliteit op zichzelf, maar om een bepaalde kwaliteit, waaraan niet alleen het proces en de techniek, maar ook comfort, betaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en alle andere aspecten getoetst zouden moeten worden. In Nederland dreigt ‘duurzaam’ die betekenis te verliezen. Sommigen zoeken daarom naar een ander woord. Cobouw signaleert die ontwikkeling. Over de nadere invulling van ‘duurzaam bouwen’ valt te twisten. Een gebouw dat na twintig jaar gesloopt moet worden kan wel degelijk duurzaam zijn. De ontwerpers van kantoor XX in Delft, dat juist met het oog op duurzaamheid voor een levenscyclus van twintig jaar is ontworpen, hebben dat met LCA’s onderbouwd. Voorts zijn sociale aspecten van duurzaamheid nog nauwelijks aan de orde gesteld, werd op het congres in Maastricht indringend naar voren gebracht. Houdbaar of volhoudbaar, blijvend of vrijblijvend? Cobouw is een geschikt podium voor een debat daarover.

Reageer op dit artikel