nieuws

Werkgeversgroep wil regelingen lozen

bouwbreed Premium

Beperk de collectieve functies en activiteiten tot die zaken die van geaccepteerd algemeen belang zijn. Andere nu collectief gefinancierde zaken moeten marktconform worden uitgevoerd. Dit kan de bedrijfstak onderhouds- en schildersbedrijven 10 procent aan kosten schelen.

Dit stelt een werkgroep van het cao-platform Kort, Overzichtelijk en Efficiënt (KOE). Dit is voortgekomen uit een groep van circa zeventig bedrijven in de onderhouds- en schildersbranche die de huidige collectieve regelingen kritisch tegen het licht wilden houden. Promotie van de sector en het vak – zowel gericht op de afzetmarkt als de arbeidsmarkt, innovaties, arbitrage bij geschillen, scholing, belangenbehartiging en het afsluiten van een raam-cao – zijn zaken die collectief geregeld moeten worden. Allerlei andere zaken, als bedrijfsadviezen, verzekeringen en de administratie van cao-regelingen moeten maar door individuele bedrijven of kostendekkend als producten van sectororganisaties geregeld worden.

Onderhandelingen

Met dit voorstel wil het platform de cao-onderhandelingen in. Die moeten leiden tot een moderne cao die zowel werkgevers als werknemers meer flexibiliteit geeft. De reden voor KOE om met dit voorstel te komen is de wirwar van organisaties, regelingen en financieringsstromen, die ertoe leidt dat de bedrijven het overzicht en daarmee de zeggenschap kwijt zijn. Bovendien stijgen de kosten van instandhouding van het gehele apparaat de pan uit. Die bedragen per werknemer ongeveer 5 procent van het brutosalaris. Voorts steekt het vooral de grote bedrijven in de onderhouds- en schilderssector dat zij een groot deel van de kosten opbrengen, terwijl hun zeggenschap in verhouding zeer beperkt is. KOE heeft daarom PricewaterhouseCoopers opdracht gegeven te bekijken hoe een en ander beter geregeld kan worden. Daaruit kwam in elk geval al naar voren dat een andere, inzichtelijker organisatie 10 procent kostenreductie kan opleveren. KOE pleit dan ook voor een professionele werkorganisatie in de sector, die zich uitsluitend richt op de essentiële collectieve voorzieningen. Aan die organisatie zijn zelfstandige entiteiten gehangen die zich kunnen bezighouden met niet- collectieve maar wel belangrijke zaken. Dat moet dan wel kostendekkend.

Verdwijnen

Het merendeel van de bij cao ingestelde collectieve fondsen kan in die visie verdwijnen. KOE is van mening dat het dekken van risico’s of vormen van fondsen effectiever door bedrijven of werknemers zelf kan worden verzorgd. De middelen die nu nog in de fondsen, onder meer Risico-, Aanvullings- en Garantiefonds, zitten, moeten worden teruggegeven aan diegenen die hebben bijgedragen. Pensioen en vroegpensioen wil de werkgroep niet ter discussie stellen, maar wel de uitvoering. Die kan efficiënter en goedkoper. KOE bepleit verder een beknopte raam-cao, die ruimte biedt aan bedrijven om in overleg afwijkende afspraken te kunnen maken. Daarbij verwijst de werkgroep naar de metaalsector, waar dit al kan. Voor individuele invulling van arbeidsvoorwaarden komen onder andere arbeidsduur, raamwerk werkspreiding, reisuren en wintersluiting in aanmerking. Een eenvoudige cao, ontdaan van alle franje, kan volgens de werkgroep tevens leiden tot de mogelijkheid af te komen van de diverse cao’s in de sector. Een raam- cao voor de gehele afbouw kan dan een feit worden.

Reageer op dit artikel