nieuws

‘Slechte stroom’ vaak gevolg slechte installatie

bouwbreed

‘Slechte stroom’ is voor dertig procent te wijten aan overmacht als bliksem, ondergrondse kabelbreuk of vandalisme. In de resterende gevallen zijn overbelasting van de trafo, doorgeslagen isolatie, geoxideerde contacten of harmonische vervuiling veelvoorkomende oorzaken.

Energiebedrijven kunnen dergelijke mankementen voorkomen met contactloze schakelaars, door henzelf geleverde en onderhouden ononderbreekbare voedingen en ondergrondse hoofdkabels. Controlesystemen gaven tot nog toe alleen uitsluitsel over geconstateerde gebreken, zegt J. Carroll van Reliable Power Meters. De resultaten gaven de aanzet tot het vinden van de oorzaak en tot installatietechnische verbeteringen. Een groot aantal problemen hangt evenwel samen met slijtage van de onderdelen die samen een distributiesysteem vormen. Het gevolg daarvan manifesteert zich in de loop van de tijd. Slijtage komt door bemetingen van alle elektrische parameters aan het licht. De gegevens worden met de inhoud van gegevensbanken vergeleken.

Kritisch

Het controlesysteem meet en analyseert de elektrische activiteit op kritische punten in het distributiesysteem. Het detecteert veranderingen in de spanning als golfvorm en overgangsspanning, afzonderlijke harmonischen, het werkelijke en schijnbare vermogen en vonkontladingen. Specifieke programmatuur herleidt een haast onafzienbare stroom gegevens tot snel te interpreteren informatie over de omvang en mate van slijtage. Aan de hand daarvan zijn tijdige maatregelen te treffen. In een glasfabriek viel een transformator uit door een te hoge spanning, illustreert A. David van het bureau Sechaud & Metz. Met het gevolg dat de tweede transformator van het bedrijf alle benodigde energie moest leveren. En ook die viel uit door oververhitting en harmonische vervuiling. Het laatste werd veroorzaakt door een grote hoeveelheid vermogenselektronica met een hoog harmonisch niveau. Reparatie vergde om en nabij 1,3 miljoen gulden. Dat bedrag ging op aan twee nieuwe trafo’s, aan de huur van vervangende transformatoren en aan een driedaagse productiestop. Voorzorgsmaatregelen blijken beduidend goedkoper. De rekening voor een trafo van 1600 kilovoltampère ligt pakweg 22.00 gulden hoger dan voor de gekozen variant van 1250 kilovoltampère. De terugverdientijd beloopt zo’n twee maanden.

Herstel

In een chemische fabriek verbrandde een kabel voor een elektronisch geregelde motor door een te hoog harmonisch niveau. Het herstel vergde een kabel met een 20 procent grotere aderdoorsnede. Het schadebedrag beliep ruim 675.000 gulden: de som van de installateursrekening en de kosten van de productiestop. Dezelfde kabel aangebracht tijdens de bouw zou ongeveer 67.000 gulden hebben gekost, bij een terugverdientijd van een maand. Bij een verzekeringsmaatschappij viel elke tien minuten de spanning weg door harmonische vervuiling en een ontoereikende capaciteit van trafo en kabels. Een adequate installatie zou zo’n 33.750 gulden hebben gekost in plaats van de uiteindelijke 112.500 gulden. Nog schever vielen de verhoudingen uit bij een bank. Daar veroorzaakte brand door een oververhitte nulleider een aanzienlijke schade aan het computersysteem. Hier kwam de eindrekening op ruim 2,25 miljoen gulden. De investering voor een toereikende nulleider bedroeg ongeveer 4500 gulden.

Reageer op dit artikel