nieuws

Allez houp!

bouwbreed

Ieder jaar keert de rijksoverheid meer dan 3.000.000.000 (drie miljard) gulden uit aan huursubsidie en ik ga er maar van uit dat deze uitkeringen allemaal terecht zijn. De maximumgrens om voor huursubsidie in aanmerking te komen is 1149 gulden huur per maand. Midden in de afgelopen zomer schrok de verhuurderswereld in ons landje op van het bericht dat het ministerie van VROM twintig miljoen gulden huursubsidie ging terughalen bij de verhuurders in plaats van bij de huurders. Is dit Nederland op z’n smalst?

De basis van dit drama ligt in een rijksbesluit van 25 juni 1997, een besluit tot beheersing van huurlasten en uitgaven van de huursubsidies. Nu, dit leek mij een aardig besluit. De huurlasten worden al beperkt omdat de regering de maximale huurverhoging voor woningen al heeft afgetopt tot 3,8 procent. De uitgaven van de huursubsidies beperken door er goed op toe te zien dat alle verstrekkingen daarvan gebeuren volgens strikte regels, uit te voeren door de gemeenten is ook een goed idee. Het voorkomt misbruik, zou ik denken. Maar neen, als huurders volgens Haagse normen teveel huursubsidie hebben ontvangen, moeten verhuurders dat terugbetalen aan het rijk, zonder dat zij een verhaalsmogelijkheid op die betreffende huurders hebben.

Het drama gaat nog verder: de getroffen verhuurders krijgen niet eens

de namen en adressen door van die huurders die teveel huursubsidie hebben ontvangen. Deze verhuurders krijgen een terugvordering op postcode-niveau en anoniem gespecificeerd en hebben dat bedrag dan maar te voldoen. Het wordt nog triester als u zich bedenkt dat er verhuurders zijn die woningen moeten verhuren aan mensen die bindend door ge- meenten zijn voorgedragen, dus ze mogen hun huurders niet eens zelf uitzoeken. De controle op de juistheid van de aanvraag van de huursubsidie-aanvraag ligt niet bij de verhuurder maar bij de respectievelijke gemeenten. De verhuurder tekent – in het gunstigste geval zelf! – dat de huurspecificatie op het formulier klopt. Maar toch als overheden blijkbaar zitten te knoeien, moet de verhuurder die niets kan verhalen het gelag betalen. Wel geeft de overheid de verhuurders ongevraagd extra werkzaamheden die zij gratis moeten verrichten. Verhuurders moeten deze huurders (gratis!) ten behoeve van hun aanvraag huursubsidie formulieren zenden, helpen met invullen, uitzendkrachten inhuren om de formulieren mee in te vullen en dergelijke. Het rijk profileert zich hiermee als een dompteur die in de circuspiste dieren staat te commanderen: ‘Allez houp!’

Ook staat deze actie haaks op de inspanningen die de rijksoverheid

zich getroost om zoveel mogelijk huursubsidie uit te betalen. Nota Bene bedroeg het totaalbedrag aan uitbetaalde huursubsidie in 1990 nog krap 1,7 miljard gulden aan 949 duizend huurders en nu 3 miljard gulden aan circa een miljoen 50 duizend huurders. Dit zijn toch geen getallen om grapjes over te maken. Tevens zal ik u niet teveel lastig vallen met de geweldig ingewikkelde systematiek waarmee de Wet op de huursubsidie werkt en het taalgebruik dat men daarin bezigt. Maar wat dacht u van termen als: schattingsinkomen, normhuur, aftoppingsgrenzen, passendheidsadvies, prestatienormering, rekenhuur. Ik vind dit soort taalvondsten te bombastisch voor woorden en leiden op geen enkele manier tot enige herkenbaarheid van de wettelijke regels bij burgers en bedrijven.

Ik vind ook dat dit soort onredelijke geldschraperij door VROM uit

den boze is, indien verhuurders op geen enkele manier invloed kunnen uitoefenen op uitkeringen van huursubsidie, laat staan op wie hun huurder wordt, als de gemeenten die toewijzen. En mocht de rijksoverheid die vorderingen ten aanzien van verhuurders doorzetten dan dient dat te gebeuren op basis van fatsoenlijke specificaties per huurder met naam en adres. Zodanig dat de verhuurder ook de door de huurder teveel ontvangen huursubsidie bij die huurder kan terughalen. Dan doet de verhuurder dus het werk van de overheid: het teveel uitbetaalde terughalen. Ten slotte roept de dompteur ook maar wat: de dieren doen de kunstjes.

Reageer op dit artikel