nieuws

Vakcentrales verwijten kabinet belemmering vrij Europees verkeer

bouwbreed

Het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie wordt door het kabinet tot een wassen neus gemaakt. Met deze scherpe kritiek reageren FNV, CNV en Unie mhp op het kabinetsstandpunt over de Europese Coördinatieverordening sociale zekerheid.

“De kabinetsreactie stelt ons op verschillende terreinen teleur. Opvallend is dat er een vrij negatieve teneur uit spreekt ten opzichte van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Het hogere doel van het vrije verkeer van werknemers lijkt geen echte rol meer te spelen”, schrijft FNV-bestuurder Agnes Jongerius namens de drie vakcentrales in een brief aan de Tweede Kamer. Als voorbeeld wordt aangehaald dat het kabinet zich verzet tegen het voorstel tot uitbreiding van de termijn waarin met behoud van uitkering werk in het buitenland gezocht mag worden van drie naar zes maanden. Ook het verzet van het kabinet tegen het voorstel om het werklandbeginsel voortaan ook toe te passen op grensarbeiders die werkloos zijn geworden, kan geen genade vinden. Nog afgezien van het feit dat het kabinet daarmee tegen het advies van de Stichting van de Arbeid ingaat, dreigen, volgens de bonden, problemen en nadelige gevolgen voor werkgevers en werknemers te ontstaan. Dit komt door een aantal specifieke regelingen in België en Duitsland die voorzien in aanvullingen op de werkloosheidsuitkeringen. Die sluiten uiteraard aan op de binnenlandse werkloosheidsregelingen in die landen en niet op de Nederlandse. Ook in het geval van vervroegde pensionering van grensarbeiders dreigen problemen omdat de Belgische regeling ‘brugpensioen’ een onderdeel is van het werkloosheidsstelsel. Hetzelfde geldt voor de vergoedingen volgens de Belgische Wet op het beroepsloopbaanonderbrekingsverlof. “Als grensarbeiders recht hebben op een werkloosheidsuitkering vanuit het werkland dan worden deze problemen opgelost”, aldus Jongerius. Het kabinet baseert zich in zijn afwijzende standpunt op de problemen die het verwacht met de controle in het buitenland. De drie bonden vinden dit onzin. “Ons bekruipt het gevoel dat het kabinet een beperkte interpretatie aanhangt van het beginsel van vrij verkeer van werknemers. Volgt men de gedachtegang van het kabinet dan geldt het vrije verkeer van werknemers binnen de EU alleen voor werknemers met een gunstige positie op de arbeidsmarkt. Een dergelijk onderscheid is uiteraard strijdig met het EG-verdrag”, menen de vakcentrales.

Reageer op dit artikel