nieuws

Paars laat kansen onbenut

bouwbreed

Het kan niet op in Nederland. En miljarden extra uitgaven én lastenverlichting voor de burger én een vermindering van de staatsschuld.

Toch vindt ABN Amro dat het kabinet mogelijkheden onbenut laat. Bovendien wijst de bank in zijn commentaar op de Miljoenennota op het gevaar dat schuilt in de keuzes. Zo hebben de extra uitgaven aan zorg en onderwijs voor een belangrijk deel een structureel karakter terwijl de dekking, onder andere dankzij reductie van het aantal werkloosheidsuitkeringen, beduidend minder structureel oogt. De bank beveelt verder aan te bekijken of er in een volgende regeerperiode kan worden uitgegaan van een minder conservatief groeiscenario. Als dat mogelijk is, kan in de begroting meer ruimte worden vrijgemaakt voor noodzakelijke uitgaven zoals infrastructuur. Tegelijkertijd kan onafhankelijk van de conjunctuur de schuld dan verder fors worden gereduceerd. Ook wil de bank dat er andere afspraken worden gemaakt over verdeling van meevallers. Volgens de Zalmnorm worden die nu grotendeels verdeeld over lastenverlichting en schuldreductie. Juist in deze tijd van hoogconjunctuur is lastenverlichting geen goede zaak. De toch al naar oververhitting neigende economie wordt daardoor nog eens extra opgestuwd. ABN Amro had het dan ook beter gevonden het geld voor de lastenverlichting te gebruiken voor schuldreductie. Daardoor was een groter begrotingsoverschot mogelijk geweest dan de nu geraamde 0 tot 1 procent. Dat is ook nodig omdat de economie nu op haar conjuncturele top zit. Bovendien vereisen de vergrijzingslasten de komende tien jaar overschotten van 1 tot 2 procent.

Reageer op dit artikel