nieuws

Sluitstuk van ruimtelijke ordening is handhaving

bouwbreed

In dit artikel zullen wij kort ingaan op de Discussienota Fundamentele Herziening Wet Ruimtelijke Ordening (hierna: “Discussienota”) waarin wederom een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is voorzien. Dit artikel is het tweede artikel in een serie over Ruimtelijke Ordening.

In 1965 trad de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking. Sindsdien zijn er vele wijzigingen doorgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een wet die verbrokkeld en onoverzichtelijk is geworden. Daarom is vanuit het Parlement de wens geuit de Wet op de Ruimtelijke Ordening grondig en fundamenteel te herzien.

Nota

Het overleg in het Parlement vindt plaats aan de hand van de Discussienota, zoals deze in februari 2000 is gepubliceerd. De Discussienota bevat mogelijke uitgangspunten bij een herziening van de Wet Ruimtelijke Ordening. Tevens wil de Discussienota bijdragen aan oplossingen om de Wet Ruimtelijke Ordening bij de tijd te brengen.

Eenvoudig en snel De discussie omtrent de herziening van de Wet Ruimtelijke Ordening zal niet alleen binnen het Parlement plaatsvinden maar ook wetenschappers en ambtenaren worden in staat gesteld hun ideeën naar voren te brengen.

Uit de Discussienota kunnen zes aandachtspunten worden gehaald:

1.de versterking van de positie van een bestemmingsplan; 2.een goede rechtsbescherming; 3.eenvoudigere en snellere procedures; 4.een goede samenhang in de ruimtelijke belangenafweging; 5.een effectieve doorwerking voor ruimtelijk beleid wanneer dat nodig is; 6.een adequatie handhaving van het ruimtelijk beleid.

Ook in de Discussienota blijven bestemmingsplannen het speerpunt. De nadruk wordt gelegd op het feit dat het bestemmingsplan actueel dient te zijn. Dit om de rechtszekerheid en adequate ruimtelijke ontwikkeling te waarborgen. Om te zorgen dat gemeenten hun bestemmingsplannen actualiseren word gedacht aan bijvoorbeeld het treffen van sancties indien het bestemmingsplan niet op tijd is geactualiseerd.

Alternatieven

Het sluitstuk van de ruimtelijke ordening is handhaving. Handhaving draagt zorg voor het achterwege blijven van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen alsmede voor herstel wanneer niet conform de wet of beleidsregels is gehandeld. De gemeente, als primaire handhaver van het bestemmingsplan, dient haar handhavingstaken zo goed mogelijk uit te oefenen. Zowel het gemeentelijk apparaat als het instrumentarium ten behoeve hiervan dient optimaal te zijn. Thans worden twee alternatieven genoemd voor handhaving, te weten ten eerste de Provincie houdt de gemeente in de gaten en het Rijk houdt de provincie in de gaten, ten tweede óf het Rijk óf de Provincie houdt toezicht op de gemeente.

De Discussienota beoogt een leesbare wet, overzichtelijke procedures

en een transparante rechtsbescherming. Daarbij zal worden aangeknoopt bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Procedures zullen conform de Awb worden gestroomlijnd terwijl inspraak van de burgers wordt gewaarborgd.

In ons volgende artikel zullen wij ingaan op planbaat als tegenhanger

van planschade.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels