nieuws

‘Fatsoenlijke’ regeling grondkosten in de maak

bouwbreed

De ministers Pronk (VROM) en Zalm (Financiën) komen in december met hun plannen voor een nieuwe grondpolitiek. Op uitnodiging van de interdepartementale werkgroep presenteren Neprom en VNG al over vier weken een ‘fatsoenlijke’ regeling. Hierin wordt gemeenten een aantal mogelijkheden geboden om meebetalen aan voorzieningen af te dwingen.

Bij de aanleg van openbare voorzieningen in nieuwbouwlocaties komen gemeenten steeds vaker in de knel, omdat zij de kosten niet kunnen verhalen. De ontwikkelaars en de gemeenten hebben de handen nu ineen geslagen om een goed voorstel op tafel te leggen. De discussie spitst zich toe op de vraag welke kosten wel en welke niet in een heffing thuishoren. Gemeenten verschillen onderling van inzicht over de rol van grondkosten bij infrastructuur, kunstwerken, groen, scholen en andere openbare voorzieningen. In het verhalen van kosten op derden wil één gemeente verder gaan dan een andere.

Lek

VNG en Neprom hebben daarover in hoofdlijnen inmiddels overeenstemming bereikt en werken die nu uit in een concreet voorstel. Het wettelijk kader wordt gekoppeld aan heffingen op grondkosten en het vergunningenstelsel. Dit betekent dat bouwvergunningen slechts worden verstrekt onder de voorwaarde dat een partij meebetaalt aan voorzieningen. Het huidige stelsel om marktpartijen te laten meebetalen aan openbare voorzieningen is zo lek als een mandje. De almaar stijgende grondprijzen zijn daar mede debet aan. In een paar jaar tijd zijn deze met honderden guldens per vierkante meter gestegen. Het Rijk profiteert niet evenredig van de hoge prijzen en heeft juist steeds meer moeite het ‘kostenplaatje’ rond te krijgen. Vaak worden openbare voorzieningen dan soberder uitgevoerd of zelfs geschrapt. Ook de aankoop van natuurgebieden stagneert, omdat de prijzen zo hoog zijn. Wethouders hebben massaal aan de bel getrokken bij minister Pronk van VROM. De minister heeft beloofd een oplossing te zoeken voor het politiek heikele punt. Onder het motto “hou je mond over de grond” heeft hij zijn collega’s een zwijgverbod opgelegd. Inmiddels buigt een interdepartementale werkgroep zich over de problematiek. Daarin zitten vertegenwoordigers van de ministeries van VROM, LNV, EZ, Verkeer en Waterstaat en Financiën met elkaar om tafel. Het voorstel van VNG en Neprom wordt in eerste instantie daar besproken. Het is echter zonder twijfel dat een gezamenlijk voorstel van twee nauw betrokken organisaties serieus wordt genomen.

Oproep

De interdepartementale werkgroep heeft organisaties opgeroepen te komen met werkbare concepten. Zo heeft de VROM-raad een omgekeerde planschade voorgesteld en het Centraal Plan Bureau (CPB) de veiling van bouwkavels. Pas in december zal een definitieve keus worden gemaakt voor de nieuwe grondpolitiek. Als de definitieve voorstellen op tafel liggen, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren. Pronk wil nu alleen kwijt dat “grondexploitatieheffingen en waarde-afromingen bij de gedachte horen die we bediscussiëren”.

Reageer op dit artikel