nieuws

Drachten verdient nieuwe vaarweg

bouwbreed

De voorgenomen uitbreiding van het nat industrieterrein en een nieuwe insteekhaven in Drachten maken, volgens Schuttevaer-directeur C.J. de Vries een nieuwe vaarweg noodzakelijk. De voortvarendheid waarmee de gemeente Drachten de afgelopen jaren inhoud geeft aan nieuwe mogelijkheden voor vervoer over water heeft indruk gemaakt. De voorgenomen uitbreiding van het nat industrieterrein en een nieuwe insteekhaven spreken voor zich. Door deze inzet is Drachten de grootste binnenhaven van Friesland geworden en de kans is groot dat dat ook in toekomst zo blijft. Er moet een nieuwe vaarweg komen omdat anders de ontplooiingskansen van Drachten en de ontwikkeling van de binnenvaart worden belemmerd. Bovendien is op grond van de Langmangelden voor het Noorden een zekere verplichting ontstaan, zich tot het uiterste in te spannen om de vaarweg naar Drachten te verruimen.

Overslag De binnenvaart zal de komende jaren fors expanderen om het wegennet, vooral in de Randstad, te ontlasten. Nu al gaat 54 procent van het internationale containervervoer van en naar Rotterdam over water, van de andere goederen is dit zelfs zestig procent. Het goederenvervoer over water van en naar Noord-Nederland zal daarom nog fors toenemen. Tegenstanders van de vaarwegverruiming vinden dat de overslag zich moet concentreren in Leeuwarden. Het is echter een denkfout te veronderstellen dat door de bouw van een terminal of Regionaal Overslagcentrum (ROC) in Leeuwarden alle overslaghandelingen naar Leeuwarden verplaatst zullen worden. Een ROC verzorgt de aan- en afvoer voor bedrijven die niet aan het water liggen. De goederen worden in grote dikke stromen tussen knooppunten en zeehavens over water vervoerd en het wegvervoer verzorgt het voor- en natransport vanaf de terminal tot aan de bedrijven. Dit logistieke concept is het antwoord van de binnenvaart op de groeiende problemen waar het wegvervoer in Nederland mee kampt. In 1998 werden op deze wijze 2,2 miljoen containers in Nederland per binnenschip vervoerd! De jaarlijkse groei is tien procent. De keuze voor Leeuwarden als centraal knooppunt voor een ROC is logisch, maar staat dus los van de autonome ontwikkeling in de andere binnenhavens zoals Harlingen, Drachten, Sneek, Franeker, Heerenveen, Akkrum, Grou of Lemmer, ter zake van de aan- of afvoer van bedrijven die daar direct aan vaarwater liggen. Bedrijven die zelf aan vaarwater zijn gelegen zullen niet via een ROC gaan werken. Daarom zullen ook de traditionele goederenstromen over water (en nieuwe) naar de Friese havens nog verder toenemen. Drachten kent een eigen dynamiek, die vooral door het beleid van de gemeente inzake de inrichting van nieuwe bedrijfsterreinen wordt bepaald. Hierbij zet de gemeente terecht hoog in op nieuwe natte bedrijfsterreinen met bedrijven die direct over water aan- en afvoeren.

Bereikbaar

Nieuw is de ontwikkeling van kleine snelle containerschepen, met eigen laad- en losinstallaties en geautomatiseerd pallettransport voor geconditioneerde (vers)producten. Leeuwarden zal een centrale functie kunnen vervullen voor de Westergoazone, maar elders in Friesland zullen door particulier initiatief satellietterminals ontstaan. Drachten en Sneek zijn hiervoor grote kanshebbers. Het Rijk investeert inmiddels circa een half miljoen gulden in verruiming van de vaarroute Lemmer- Delfzijl. Deze investeringen vinden plaats vooruitlopend op aanpassing van de zijtakken naar de Friese havens. Het heeft geen zin de hoofdroute te verruimen als niet ook de havens bereikbaar worden. De vaarweg naar Drachten dient op grond hiervan eveneens te worden verruimd. De vraag is dus niet of er een nieuwe vaarweg naar Drachten wordt gegraven, maar tegen welke kosten Drachten de beste aansluiting krijgt op de hoofdroute. Het Langman-akkoord levert in die zin niet alleen geld op voor het Noorden, maar er is meer dan een morele plicht om de investeringen van het Rijk in de hoofdroute, ten volle te benutten door als regio aanvullend te investeren in de zijtakken. Honderd miljoen gulden is veel geld, maar de belangen zijn ook groot. De bestaande doorvaart bij Eernewoude als natuurgebied dient te worden gerespecteerd, een scheiding tussen beroeps- en recreatievaart is steeds meer noodzakelijk en Drachten ontwikkelt zich economisch sterk. In dat perspectief geplaatst kunnen meerdere doelen tegelijk worden gediend door een overzienbare investering in een nieuwe vaarweg. Waterrijk Friesland verdient een toekomstgericht beleid dat vervoer over water als relatief schone technologie krachtig stimuleert. Bij voorbaat dient medefinanciering door derden niet te worden uitgesloten. Drachten verdient een nieuwe vaarweg die recht doet aan de inspanningen van gemeente en bedrijfsleven om maximaal van deze transporttechnologie gebruik te maken.

Reageer op dit artikel