nieuws

Waterkeringen

bouwbreed

Nog dit jaar zullen de meeste waterkeringen op sterkte zijn conform de Wet op de waterkering. In 2001 zullen ook de resultaten van de eerste vijfjaarlijkse toetsingsronde beschikbaar zijn.

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat noemt de berekening van de overstromingskansen zeer bruikbaar voor het beheer van de waterkeringen. De methode en de wijze waarop met onzekerheden wordt omgegaan vergt weliswaar nader onderzoek maar de resultaten zijn desondanks veelbelovend. De Vries zegde toe alle dijkringen te laten doorrekenen. Zo ontstaat uiterlijk in 2002 voor elke dijkring inzicht in zwakke schakels. Halverwege 2001 verwacht de staatssecretaris de eerste resultaten voor het Rivierengebied. In overleg met de provincies en waterschappen onderzoekt het departement de stand van zaken rond historische bouwwerken en handbediende kunstwerken. Studie volgt ook naar de overstromingskans in de smalle duingebieden. De Vries bespreekt de bevindingen van de TAW verder met het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG. Komende najaar bespreekt de staatssecretaris met de TAW hoe de gevolgen van een overstroming kunnen worden bepaald. Zo ontstaat er meer zicht op de kosten en baten van beschermende maatregelen tegen hoogwater. Daarbij komt het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw aan de orde.

Reageer op dit artikel