nieuws

V&G-plan tijdens ontwerpfase nog ondergeschoven kindje

bouwbreed

Aan wettelijk verplichte Veiligheids- en Gezondheidsplannen geven ontwerpers in de praktijk nauwelijks invulling. Dat zij dat wel doen, is van cruciaal belang, want de keuzes die zij maken hebben grote invloed op de arbeidsomstandigheden tijdens de bouw.

Zowel opdrachtgever als ontwerper zouden de uitvoerbaarheid van een ontwerp hoog in het vaandel moeten hebben. De bouwnijverheid en de overheid hameren daar al jaren op, want in de ontwerpfase worden keuzes gemaakt die consequenties hebben voor de arbeidsomstandigheden in de bouw. De praktijk toont echter, in tegenstelling tot wat het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen beoogt, vaak een ander beeld.

Onvoldoende

Uit onderzoek, dat EGM Onderzoek bv uit Dordrecht voor Arbouw uitvoerde, blijkt dat in de ontwerpfase nauwelijks invulling wordt gegeven aan de wettelijke veiligheid- en gezondheidsverplichtingen (V&G- plan). Veel opdrachtgevers zijn zich niet bewust van hun verantwoordelijkheid op dit gebied en reserveren te weinig middelen voor een goede uitvoering van de bijbehorende taken. Daardoor is het V&G- plan in het ontwerptraject vaak nog een ondergeschoven kindje. De kwaliteit van dit over te dragen plan wordt door de uitvoerende bedrijven niet zelden als onvoldoende beschouwd. Dat is niet zo verwonderlijk. Het opstellen van een V&G-plan komt voor de ontwerper vooral neer op het invullen van een model, waarbij zijn betrokkenheid nihil is.

Sluitstuk

Voor zijn gevoel produceert de ontwerper met het V&G-plan niet meer dan een pak papier met weinig toegevoegde waarde. Hij ervaart het als het zoveelste aspect waarmee rekening moet worden gehouden. En dat in een tijd waarin alles steeds sneller moet. Aandacht voor arbeidsomstandigheden is in de praktijk vaak niet meer dan het sluitstuk van de bestekfase. Met deze gebrekkige invulling van de V&G- verplichtingen wordt de mogelijkheid om reeds in de ontwerpfase risico’s te verminderen voor een groot deel onbenut gelaten.

Contractonderhandeling

Het is daarom tijd voor een nieuwe benadering. Opdrachtgevers dienen hun V&G-verplichtingen serieus te nemen. Zij moeten daartoe krachtig worden aangespoord. Velen gaan er ten onrechte van uit dat deze specifieke vorm van kennisintensieve dienstverlening, die niet moet worden afgedaan als een vervelende bijkomstigheid, tot de standaard werkzaamheden van de architect behoort. Dit misverstand begint al in de contractonderhandelingen, waar de huidige lage status van V&G- coördinatie doorklinkt.

Vakmanschap

Het is juist sterk aan te bevelen om op dát moment de aandacht op V&G-coördinatie te vestigen en de uitvoering daarvan uiteindelijk zoveel mogelijk te koppelen aan de normale procesgang. Want nadenken over de uitvoerbaarheid van het ontwerp en, niet te vergeten, het onderhoud van het bouwwerk is niet iets dat exclusief voortvloeit uit het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen. Integendeel: het mag in het kader van goed vakmanschap van iedere ontwerper en adviseur worden verwacht. De regelgeving geeft slechts een nieuwe impuls aan deze bewustwording.

Reageer op dit artikel