nieuws

Nieuwe UAVgc, turnkey-oplossing?

bouwbreed

Voor wie het nog niet wist: in juni zijn redelijk geruisloos de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractsvormen in de bouw gelanceerd, kortweg de UAVgc – 2000. Tevens is een Model Basisovereenkomst ontwikkeld waarop de UAVgc – 2000 naadloos aansluit.

Met de komt van de nieuwe UAVgc is op de eerste plaats de vraag: wat is het verschil met de UAV 1989? Deze voorwaarden gaan uit van het traditionele bouwmodel, waarbij de opdrachtgever een architect inschakelt die voor hem het ontwerp vervaardigt. Na afronding van de ontwerpfase wordt het werk volgens dit ontwerp door de aannemer uitgevoerd. In deze opzet zijn de functies ontwerpen en uitvoeren van elkaar gescheiden. Bij gebreken aan een werk wordt dan ook vaak eerst gekeken of er sprake is van een ontwerp- of uitvoeringsfout. Voor de opdrachtgever kunnen zulke kwesties in de praktijk aanleiding geven tot veel aansprakelijkheidsproblemen. Het is uiteraard veel eenvoudiger indien men als opdrachtgever de functies ontwerpen en uitvoering slechts bij één partij onderbrengt. Indien later aan het werk bouwgebreken blijken te kleven, is er maar één partij die behoeft te worden aangesproken. Mede om deze redenen kwamen de laatste jaren moderne bouwcontractvormen (‘turnkey’, ‘design and construct’) steeds meer in zwang.

Samenwerking

Omdat de UAV 1989 niet waren geschreven voor dergelijke contractsvormen, maar veelal hierop wel blindelings van toepassing werden verklaard, leidde dit in de praktijk tot een veelheid aan problemen. De UAVgc – 2000 spelen in op de vraag naar een juridisch kader voor deze moderne bouwcontractvormen, waarbij de opdrachtgever de functies ontwerpen én uitvoeren bij één partij neerlegt. De UAVgc – 2000 en de bijbehorende Model Basisovereenkomst worden het ‘Geïntegreerde Samenwerkingsconcept’ genoemd. Het Geïntegreerde Samenwerkingsconcept is dusdanig breed opgezet dat per project de verdeling van ontwerp- en uitvoeringstaken kan worden bepaald. Hierbij speelt een viertal vragen een rol.

Ontwerp

Welk deel van de ontwerpfase neemt de opdrachtgever voor zijn rekening en wat laat hij over aan de bouwer (in de UAVgc – 2000 ‘opdrachtnemer’ genoemd)? De opdrachtgever kan er voor kiezen zijn wensen slechts globaal kenbaar te maken door de opdrachtnemer alleen een Programma van Eisen te overhandigen met daarin opgenomen de functionele eisen waaraan het werk dient te voldoen en eventueel een globaal ontwerp. De opdrachtgever kan een stapje verder gaan en er voor kiezen om zelf een voorlopig of definitief ontwerp te vervaardigen en pas daarna de verantwoordelijkheid over te dragen aan de opdrachtnemer. Met dit laatste komt de opdrachtgever alweer dicht in de buurt van het traditionele bouwmodel.

Invloed In welke mate wil de opdrachtgever invloed uitoefenen op het realisatieproces? Tijdens de realisatie zal een opdrachtgever willen toetsen of het werk wel wordt gebouwd overeenkomstig zijn verwachtingen. Het geïntegreerde samenwerkingsconcept biedt de mogelijkheid om dergelijke acceptatie- en goedkeuringsmomenten in te bouwen, naar gelang de wensen van de opdrachtgever.

Vergunningen Welke van de partijen is verantwoordelijk voor de vergunningen?

Ook hierin voorziet het geïntegreerde samenwerkingsconcept in ruime keuzemogelijkheden. Per project kan worden vastgesteld welke vergunningen de opdrachtgever en welke de opdrachtnemer verzorgt. In de bij de overeenkomst behorende annex moet worden aangegeven wie welke vergunningen verzorgt. Opvallend is dat wanneer deze annex in het geheel geen melding maakt van vergunningen en dergelijke, de opdrachtnemer geacht wordt de voor de opzet en gebruik van het werk benodigde vergunningen zelf te verzorgen.

Onderhoud

Wenst de opdrachtgever de opdrachtnemer tevens het zogenoemde Meerjarige Onderhoud op te dragen? Het geïntegreerde samenwerkingsconcept biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om na de realisatie van het werk het onderhoud aan de opdrachtnemer op te dragen. Daarbij kan worden gekozen voor de traditionele onderhoudstermijn (met een splitsing in bouwkundig en installatietechnisch onderhoud) of voor een meerjarige onderhoudsperiode van bijvoorbeeld vijf tot tien jaar.

Specifiek

Het vorenstaande is slechts een korte opsomming van de mogelijkheden van het geïntegreerde samenwerkingsconcept. Groot voordeel van dit concept is dat het de mogelijkheid biedt de overeenkomst per project toe te snijden op de specifieke wensen en verlangens van de opdrachtgever. Een nadeel van de UAVgc-2000 is dat deze veel formaliteiten kennen die als een administratieve last kunnen worden ervaren. De UAVgc – 2000 bevinden zich thans in de zogenoemde proef- en implementatieperiode, die tot eind 2001 duurt. Daarna worden de UAVgc – 2000 geëvalueerd. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat nog aanpassingen plaatsvinden voordat de definitieve UAVgc het licht zullen zien.

Reageer op dit artikel