nieuws

EPZ: kerncentrale Borssele spaart milieu

bouwbreed Premium

Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) noemt zich een sterk voorstander van een evenwichtig milieubeleid. Het bedrijf kan zich echter niet vinden in de maatregelen van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. In praktijk zouden die EPZ bijzonder zwaar treffen. De overheid moet tevens beseffen dat de kerncentrale Borssele bijdraagt aan een kleinere uitstoot van koolstofdioxyde.

Een dogmatisch ‘nee’ tegen kernenergie past niet bij een overheid die serieus werk wil maken van het klimaatbeleid, stelt EPZ in het verslag over 1999. Blijft die houding toch bestaan, dan rest niets anders dan de doelstellingen voor de energiesector een stuk minder ambitieus te maken. Andere sectoren in de samenleving moeten dan voor de emissiebeperkingen zorgen. EPZ wil in samenspraak met de overheid tot een weloverwogen pakket maatregelen komen. Op die manier kan het bedrijf de positie op de open internationale elektriciteitsmarkt behouden. EPZ acht de dreigende sluiting van kolencentrales onacceptabel, terwijl uit het buitenland stroom uit kern- en bruinkoolcentrales wordt geïmporteerd.

Verplichting

Zorgen maakt EPZ zich ook over de niet-marktconforme kosten. Met de liberalisering van de elektriciteitssector vervalt de wettelijke verplichting om de Overeenkomst van Samenwerking SEP te behouden. Beëindiging vergt onder meer instemming van de minister van Economische Zaken. Die geldt tot het moment dat de minister een bindende regeling voor de productiebedrijven en de SEP vaststelt. Die verdeelt de lasten uit vroegere investeringen en activiteiten onder de productiebedrijven. Deze (te) hoge kosten zijn mede op initiatief van de overheid gemaakt. Zodra deze verdeling vaststaat, geldt onverkort de Mededingingswet en het Europese mededingingsrecht. EPZ erkent geen aansprakelijkheid voor verplichtingen die de SEP in eigen naam aanging voor de Overeenkomst van Samenwerking. Het ministerie van Economische Zaken werkt momenteel het voorstel van de Commissie Herkströter uit voor deze zogeheten ‘stranded costs’. EPZ moet op grond daarvan 28,5 procent bijdragen. De uiteindelijke omvang staat nog niet vast.

Reageer op dit artikel