nieuws

Drenthe vindt bij Coevorden geschikte plek voor molens

bouwbreed

Gedeputeerde Staten Van Drenthe zien geen onoverkomelijke bezwaren voor de aanleg van een windmolenpark aan de zuidkant van Coevorden. Deze locatie ter hoogte van het Europark doet geen onevenredige afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten van de nabije omgeving, menen GS.

Na een inventarisatie door de provincie in twaalf gemeenten rolde het betrokken gebied bij Coevorden als beste uit de bus. Gedeputeerde De Vries-Leggedoor van Ruimtelijke Ordening heeft dan ook voorgesteld “hier te zoeken naar een locatie waar we de ontwikkeling van een windmolenpark planologisch mogelijk willen maken”.

Geen aantasting

De locatie heeft om verschillende redenen de voorkeur. Het zoekgebied wordt reeds gedomineerd door de hoge bebouwing van IAMS op het Europark. Daarnaast zijn er twee turbineparken in aanbouw in het aangrenzende Duitse gebied. GS menen dat een windmolenpark op deze plek geen onevenredige afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteiten van de nabije omgeving. Daarnaast is ook geen sprake van onevenredige aantasting van de landschappelijke beleving van waardevolle gebieden, zoals het Reestdal en het Bargerveen. Ook het probleem van een verdere verstoring van broedgebieden voor weidevogels doet zich hier niet voor. Het plan valt namelijk samen met het reeds in ontwikkeling zijnde grensoverschrijdende industrieterrein Europark, dat zo’n 300 hectare beslaat. Bovendien ligt de locatie niet in een aanvliegroute van een foerageergebied voor vogels.

Navo-depot

De eis van de provincie is dat het park minimaal tien windmolens bevat. S. Dijkstra, hoofd communicatie van de provincie, spreekt van een “voorlopige locatie. Het is nu aan de gemeente het plan verder uit te werken”. Coevorden zegt in eerste instantie te denken aan het terrein van het voormalige Navo-depot, dat op het Europark aansluit. “Defensie had al eerder de wens te kennen gegeven hier een windmolenpark te realiseren. Daar zijn wij nu op ingesprongen”, zegt woordvoerster A. Russchen. Zij benadrukt dat de plannen zich nog in een pril stadium bevinden. “De provincie moet ze planologische eerst mogelijk maken. Daarna starten we ze meteen op.”

Reageer op dit artikel