nieuws

Vervuiler betaalt niet altijd

bouwbreed

Het Hof Leeuwarden heeft een voor bodemeigenaren interessante uitspraak gedaan. Van twee broers was één eigenaar van de grond, de andere exploiteerde het bedrijf waar veel met olie werd gewerkt. Inmiddels bleek sprake van een fikse bodem- en grondwaterverontreiniging met olie. De Staat koos ervoor de broer, zijnde de eigenaar van de grond, aan te spreken op de schade tengevolge van de verontreiniging op basis van een begane onrechtmatige daad (Burgerlijk Wetboek). De vervuiler werd dus niet primair aangesproken. Van een dergelijke keuze door de Staat kan sprake zijn als bijvoorbeeld de eigenaar financieel meer verhaal biedt dan de vervuiler. Toch is door velen ook bepleit dat de vervuiler eerst zou moeten worden aangesproken. Het Hof heeft echter een duidelijk oordeel: de Staat is volkomen vrij de eigenaar aan te spreken (op basis van het Burgerlijk Wetboek) in plaats van de vervuiler (op basis van de Wet bodembescherming).

Olie Het Hof oordeelt bovendien dat in een dergelijk geval de eigenaar ook daadwerkelijk een verwijt valt te maken. In het geval van de twee broers stelt het Hof dat met grote hoeveelheden olie is gewerkt. De eigenaar- broer had geen bijzondere maatregelen getroffen het morsen van olie tegen te gaan. De kans dat gemorst zou worden was dermate groot, zo wordt gesteld, dat de eigenaar zich dat had moeten realiseren, zo hij al niet van de vervuiling geweten heeft. De eigenaar had dus moeten ingrijpen teneinde een dergelijke verontreiniging te voorkomen. Door niets te doen heeft de eigenaar gehandeld in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. De schade die de Staat tengevolge daarvan lijdt, bestaande onder meer uit de saneringskosten, zijn daarmede verhaalbaar op de eigenaar.

Oppassen

Het lijkt maar weer eens aangetoond: de vervuiler betaalt niet altijd. Of in dit geval heeft meegespeeld dat de eigenaar en de vervuiler broers waren is niet helemaal duidelijk, maar de overwegingen van het Hof lijken daar niet op te wijzen. Het blijft dus oppassen voor de eigenaar, zij het dat de interessante vraag of de ene broer-eigenaar vervolgens volledig verhaal heeft op de broer-vervuiler ook nog beantwoording behoeft.

Reageer op dit artikel