nieuws

Subsidie voor milieubewust, flexibel bouwen

bouwbreed

Het Ministerie van VROM stelt subsidies beschikbaar voor vernieuwende toepassingen van bouwcomponenten. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw heeft het subsidieprogramma IFD-bouwen (industrieel, flexibel en demontabel) drie doelstellingen: milieuwinst, betere aansluiting op de wensen van de consument en economische versterking van bouwsector. Tot en met 21 juli kunnen nog projectvoorstellen worden ingediend.

In 1999 zijn projecten ingezonden variërend van compacte, flexibele en demontabele kantoorgebouwen en in grootte, vorm en uitstraling aanpasbare woningen. Ook ging het om innovatieve bouwcomponenten als bijvoorbeeld montagekozijnen en prefab gevelelementen voor gevelrenovatie. IFD-bouwen maakt onderdeel uit van de Subsidieregeling Milieugerichte Technologie (SMT 2000). Deze regeling vormt voor verscheidene milieusubsidies het juridisch kader dat is ontstaan uit een proces van harmonisatie en integratie van subsidiestromen. Die stroomlijning was nodig omdat de overheid de afgelopen decennia diverse subsidieregelingen in het leven had geroepen om milieuinvesteringen en energiebesparing te bevorderen. Er was een wildgroei aan regelingen, waardoor het overzicht zoekraakte. Per 1 januari 1999 is daarom het Besluit Milieusubsidies (Staatsblad 1998, 720) in werking gesteld. Het Besluit Milieusubsidies is procedureel van karakter. De Subsidieregeling Milieugerichte Technologie 2000 bevat de inhoudelijke regels.

Thema’s

VROM heeft voor 2000 een budget van 7,3 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Het programma richt zich met name op projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten en incidentele opdrachtgevers en samenwerkingsverbanden die het principe van IFD-bouwen willen toepassen in nieuwbouw-, renovatie- en herontwikkelingsprojecten. Projecten waarbij in de ontwerpfase reeds rekening wordt gehouden met mogelijke toekomstige (functie-) veranderingen van het gebouw maken een grote kans op subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als: ùveranderbare woningbouw, aanpasbaarheid en maatwerk; ùkort-cyclisch vastgoed, tijdelijke noodgebouwen; ùfunctie-flexibele huisvesting, vrije indeelbaarheid en leidingsystematiek, multifunctioneel; ùsnel-weg kantoor, korte verhuurperioden maken eenvoudige aanpassing noodzakelijk; ùlevensduur = gebruiksklaar, economische en technische levensduur in overeenstemming brengen. In concreto is een bijdrage mogelijk voor industriële haalbaarheidsprojecten en demonstratieprojecten. Industriële haalbaarheidsprojecten kunnen de helft van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximaal bedrag van 50.000 gulden. De kosten tot 500.000 gulden van een demonstratieproject worden voor tien procent vergoed, de kosten boven 500.000 gulden voor vijf procent.

Voorwaarden

Het bouwwerk mag nog niet zijn aanbesteed op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Daarnaast mogen er nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Ook de bestanddelen van het bouwwerk die verband houden met IFD-bouwen mogen nog niet zijn aanbesteed. Bouwplannen voor een concrete locatie mogen als projectvoorstel worden ingediend. De subsidietoewijzing geschiedt volgens het ‘tendersysteem’. Dat wil zeggen dat projecten tijdens een bepaalde periode kunnen worden ingediend. Een beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op grond van een aantal criteria. De best gekwalificeerde projectvoorstellen krijgen subsidie. De voornaamste beoordelingscriteria zijn: ùde mate van industrieel, flexibel en demontabel bouwen; ùde mate van nieuwheid van de technologie of methodiek voor Nederland; ù de mate van algemene toepasbaarheid in vergelijkbare bouwwerken; ùde bijdrage die wordt geleverd aan de oplossing van milieuvraagstukken, waaronder duurzaamheid; ùde bijdrage aan de beheersing van het productieproces, de productkwaliteit, de prijs/kwaliteit verhouding en efficiency; ùde mate van innovatie ten opzichte van traditionele bouwwijzen. Voor woningbouw geldt verder dat het project wordt beoordeeld op de bijdrage die wordt geleverd aan een gedifferentieerd aanbod van woningen en de aanpasbaarheid aan veranderende functie- en kwaliteitseisen.

Indienen

De tender voor het Subsidieprogramma IFD-bouwen 2000 loopt nog tot en met 21 juli 2000. Voorstellen kunnen worden ingediend bij de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting van het Ministerie van VROM. Een volgende indieningsronde wordt verwacht in 2001.

Mr. M.C.J. Grosfeld, drs. W. Jacobs, Arthur Andersen Real Estate,

tel. (040) 8802249.

Reageer op dit artikel