nieuws

Standaardvoorwaarden moeten altijd bekend zijn

bouwbreed

Installateurs doen er goed aan een bepaling in hun contract op te nemen die stelt dat de opdrachtgever door ondertekening van de overeenkomst verklaart dat hij de algemene voorwaarden ontving en dus kent. Opdrachtgevers kunnen dan later niet meer zeggen dat ze die nooit te zien kregen. Bouwrecht-advocaat mr. J. Otten van Boekel De Nerée Advocaten in Amsterdam noemt deze bepaling uitermate belangrijk.

Dit neemt echter niet weg dat onder bepaalde omstandigheden de inhoud van een bepaling in de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend moet worden beschouwd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer die bepaling omkering van de bewijslast voorschrijft. Consumenten en kleine ondernemingen kunnen op goede gronden stellen dat dit soort onredelijk bezwarende bedingen niet van toepassing is. Uit de wet valt ook af te leiden dat consumenten en kleine ondernemingen zich op het standpunt kunnen stellen dat de algemene voorwaarden van een installateur, ook al worden die van toepassing verklaard in een overeenkomst, desondanks niet van toepassing zijn wanneer die standaardvoorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld. De rechter gaat ervan uit dat consumenten en kleine ondernemingen doorgaans geen algemene voorwaarden opvragen bij de rechtbank als de installateur een stopcontact komt repareren. Een installateur moet zelf zijn standaardvoorwaarden ter sprake brengen: de algemene voorwaarden van de bedrijfstak zijn niet automatisch van toepassing op werken die hij voor een opdrachtgever doet, tenzij de bepalingen in de algemene voorwaarden kunnen worden aangemerkt als een bestendig gebruikelijk beding. Dit is onder meer het geval wanneer partijen al langer met elkaar zaken doen. Partijen kunnen vaker een contract sluiten en verklaarden daarvoor in het verleden op een juiste manier de algemene voorwaarden van toepassing. Bij latere transacties laten ze het bij een verwijzing. Als het tot een conflict komt, kan de partij naar eerdere overeenkomsten verwijzen en stellen dat de standaardvoorwaarden ook voor latere contracten gelden. De Hoge Raad staat dat toe wanneer er sprake is van een bestendige relatie van enige duur tussen zakelijke partners tijdens eerder transacties. Dat geldt echter niet voor de bepalingen in de RVOI (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieur), want er zijn veel bedrijven die eigen voorwaarden hanteren. Alle architecten die lid zijn van de BNA werken met de SR. Maar ook die kunnen niet worden aangemerkt als bestendig gebruikelijk beding. Een opdrachtnemer kan in zijn aanbod aan de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Het komt voor dat daarin een bepaling is opgenomen waaruit volgt dat andere standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld die van de opdrachtgever, niet van toepassing zijn zodra ze strijdig zijn met of anders luiden dan die van de opdrachtgever. De standaardvoorwaarden van de opdrachtnemer sluiten dus in zoverre de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit. De wet noemt een dergelijke uitsluiting ‘geen uitdrukkelijke verwerping’. De wet vereist een uitdrukkelijke verwerping wel om te ontkomen aan de toepasselijkheid van de standaardvoorwaarden van anderen dan die van de installateur.

Reageer op dit artikel