nieuws

Neprom stelt lidmaatschap open voor corporatie/ontwikkelaar

bouwbreed

Twee corporaties zijn lid geworden van Neprom, de vereniging voor projectontwikkelaars. Het Oosten Woningcorporatie en Stichting Woningbedrijf Amsterdam zijn onlangs toegetreden naast 54 projectontwikkelaars. Het ministerie van VROM ziet geen bezwaar.

Tot voor kort was het lidmaatschap van Neprom voorbehouden aan projectontwikkelaars. Neprom heeft – “na een stevig intern beraad” – toegestemd in toetreding van de nieuwe leden omdat “corporaties zich bij de ontwikkeling van woningen en locaties steeds meer als marktpartij opstellen”. Directeur J. Fokkema van Neprom verwacht dat nog zo’n tien corporaties in aanmerking zouden komen voor het lidmaatschap. Hieraan zijn namelijk enkele toelatingseisen gesteld zoals een minimale omzet van jaarlijks 50 miljoen gulden aan projectontwikkeling en een zelfstandige poot daarvoor.

Concurrentie

Als bijzonderheid voor de aangesloten woningcorporaties geldt verder dat zij het streven naar gelijke concurrentieverhoudingen voor ontwikkelaars en corporaties onderschrijven. Dat betekent onder andere dat voor de ontwikkelactiviteiten dezelfde fiscale faciliteiten dienen te gelden als voor ‘gewone’ projectontwikkelaars. Zowel Het Oosten als de Stichting Woningbedrijf zijn niet van plan hun lidmaatschap van koepelorganisatie Aedes op te zeggen. Sociale verhuur is en blijft voor beiden ‘core-business’. Corporatie Het Oosten verraste een jaar geleden vriend en vijand door Oibibio en enkele aanpalende panden in de Amsterdamse binnenstad te kopen. Directeur F. Bijdedijk vindt dat corporaties en ontwikkelaars de afgelopen jaren dichter naar elkaar zijn toegegroeid. “De corporatie als hybride bedrijf is geaccepteerd”, aldus Bijdendijk. Het Oosten ontplooit jaarlijks 350 miljoen gulden aan ontwikkelingsactiviteiten. “Ontwikkelaars zijn vaker bereid om sociale doelstellingen een plek te geven.” Met het lidmaatschap hoopt Bijdendijk makkelijker beleidsaspecten, op elkaar af te kunnen stemmen zowel bij ontwikkeling van nieuwbouw als bij de aanpak in oude wijken.

Gelijkwaardigheid

Dat is ook de motivatie voor Woningbedrijf Amsterdam om het lidmaatschap bij Neprom aan te vragen. De ontwikkelingspoot van het woningbedrijf is de laatste jaren gegroeid naar 200 miljoen gulden per jaar. Directeur Projectontwikkeling W. Bodewes schetst dat corporaties in de dagelijkse praktijk steeds vaker te maken hebben met projectontwikkelaars. “We werken dan al samen op basis van gelijkwaardigheid en dragen dan ook beiden risico.” Dat is bijvoorbeeld het geval bij nieuwbouw op Vinex-locaties (IJburg en Haarlemmermeer), maar ook in bestaand stedelijk gebied en dan met name in Amsterdam Noord. Het ministerie van VROM ziet geen enkel bezwaar in toetreding van corporaties tot Neprom. Staatssecretaris Remkes wil weliswaar met zijn Nota Wonen de touwtjes op volkshuisvestingsgebied strakker aantrekken, maar lidmaatschap van Neprom valt daarbuiten. Toetsing aan het beslisschema voor corporatieactiviteiten uit de Nota Wonen, levert op dat deze activiteit gewoon is toegestaan. Sociale verhuur blijft ‘core- business’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels