nieuws

Reintegratie belang werkgever en werknemer

bouwbreed

Vandaag komen het LISV en de besturen van de sectorraden in Amsterdam bijeen, met als aanleiding de ingrijpende wijzigingen in de uitvoering van de sociale zekerheid in 2001. Volgens Nanning Schotanus wordt de noodzaak om straks samen te werken alleen maar groter.

De komende jaren verandert de uitvoering van het sociale-zekerheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid van de overheid als gevolg van de Suwi-wetgeving. In de bouw moeten we die veranderingen op hun consequenties voor de reintegratie van ww’ers en wao’ers beoordelen. Wat kunnen we er beter van worden? Het antwoord is: dat hangt er maar helemaal van af. Als we het in de bouw- en houtsectoren goed aanpakken, biedt Suwi een kans om meer mensen betere reintegratiediensten te bieden, en meer aandacht te geven aan het voorkomen van problemen door goed beleid ten aanzien van veiligheid, arbeidsomstandigheden en werkdruk. Als we niet goed aanpakken, dan blijft er een minimale dienstverlening over, en zijn we verder van huis dan we de afgelopen vijftien jaar geweest zijn.

Reintegratie

FNV Bouw heft zo zijn ideeen om de kansen op werk van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en ww’ers te vergroten. Het gaat erom zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers in de bouw afhankelijk worden van een uitkering: preventie. Soms is het niet te voorkomen dat mensen hun baan kwijtraken. Dan moeten ze er op kunnen rekenen dat alles uit de kast wordt gehaald om ze weer op een plezierige en verantwoorde manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen: reintegratie. De wens en verantwoordelijkheid van werknemers om hun lot in eigen handen te houden staat daarbij voorop. Goede preventie en reintegratie zijn voor werknemers per slot van rekening van groot belang: je hele levensloop kan door arbeidsomstandigheden of langdurige werkloosheid worden beinvloed. Het belang van werkgevers bij preventie en reintegratie is er natuurlijk ook: het financiele belang vanwege de premiedifferentiatie in wao en mogelijk in de toekomst de ww, en het belang van sociaal voelende werkgevers bij gezonde werknemers met plezier in hun werk. Daarom is samenwerking tussen werkgevers en werknemers een logistieke aanpak. In het verleden is die aanpak ook gevolgd: het sectorale arbeidsmarktbeleid heeft voor een groot deel vorm gekregen door cao-afspraken, en door samenwerking tussen werkgevers en werknemers in BouwVakWerk en (de laatste jaren) in de verschillende sectorraden.

De noodzaak om samen te werken wordt vanwege Suwi alleen maar groter:

ù Zonder samenwerking kan de sector wettelijk niet beschikken over het geld dat de overheid ter beschikking stelt voor de reintegratie van ww’ers. In dat geval zal het UWV (het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen, de nieuwe super-uvi die ontstaat door fusie van SFB UOSV met vier andere uitvoeringsinstellingen) als opdrachtgever optreden. daarvan worden de ww’ers niet wijzer. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat het UWV voorlopig vooral met zichzelf bezig zal zijn. Voor de fusie tussen vijf onderling sterk verschillende organisaties met in totaal 20.000 werknemers is weinig tijd uitgetrokken. Bovendien moeten het betalen van uitkeringen en het vaststellen van uitkeringsrechten in de tussentijd gewoon doorgaan. Met ander woorden: voor reintegratie van ww’ers is nauwelijks gelegenheid, laat staan voor maatwerk dat is gebaseerd op kennis van de bouwsector en de werknemers daarbinnen.

ù Samenwerking in de reintegratie van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers zal in de wet verplicht worden gesteld. Wel moet de sector kiezen op welk niveau wordt samengewerkt: binnen de onderneming, binnen een groep van ondernemingen of op sectorniveau. Volgens FNV Bouw krijg je pas echt goede mogelijkheden als je die verschillende niveaus met elkaar combineert. Natuurlijk, er zijn bedrijven met de wil en de mogelijkheden om zieken en gedeeltelijk arbeidsgeschikten binnenboord te houden. Die bedrijven zijn de uitzondering, en niet de regel. Van de meeste MKB-bedrijven hebben werknemers die willen reintegreren gewoon weinig te verwachten. De wil bij de werkgever is er niet altijd, de professionaliteit ontbreekt, er is geen OR of personeelsvertegenwoordiging die de werknemersbelangen goed kan vertegenwoordigen. Daarom, als je zieke of gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers echt kansen wilt bieden, moet je op het niveau van de sector de mogelijkheden grijpen om echt ondersteuning te bieden.

Op dit moment zijn werkgevers en werknemers in overleg over de consequenties van de Suwi-plannen van het Rijk. In de cao wordt de basis gelegd voor het reintegratiebeleid in de sector. In de cao-onderhandelingen zetten we in op drie typen afspraken:

ù Voor iedereen geldende procedure-afspraken (sluitende aanpak);

ù Projecten om specifieke knelpunten op te lossen en alternatieven uit te proberen;

ù Afspraken over de uitvoering: wie doet wat.

Centraal punt in het overleg is de positie van de Sectorraden. We zullen het niet in alle sectoren even snel eens zijn. Wel zijn we van mening, dat er op niveau van de sector een organisatie moet zijn, die de sociale partners ondersteunt bij het uitvoeren van hun wensen ten aanzien van de reintegratie van ww’ers en wao’ers. Uitvoering van afspraken, fondsenwerving en het monitoren van ontwikkelingen staan centraal in het takenpakket van zo’n organisatie.

Los van de centrale afspraken zal FNV Bouw ook aandacht geven aan het versterken van de samenwerkingsmogelijkheden op het niveau van de onderneming: het versterken van de positie van de ondernemingsraden en het ondersteunen van individuele werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Krappe arbeidsmarkt

Er staan de sector door Suwi heel wat veranderingen te wachten. Werkgevers en werknemers moeten samen de nieuwe formule voorbereiden. De bestaande sectorraden kunnen in de voorbereidingen naar onze overtuiging een belangrijke rol spelen. Niet als inzet van de onderhandelingen, maar als ondersteunend bureau, om te waarborgen dat de bouw na 2001 trots kan zijn op de manier waarop de sector met de reintegratie van werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten omgaat. Zeker op een krappe arbeidsmarkt is dat van enorm belang. Voor werknemers en voor werkgevers. Aan ons zal het niet liggen.

Nanning Schotanus

Vice-voorzitter van FNV Bouw

Meer aandacht voor goed beleid ten aanzien van veiligheid en arbeidsopmstandigheden door Suwi. Foto: Ton Borsboom

Reageer op dit artikel