nieuws

Vlaanderen milder tegenover illegale weekendhuisjes

bouwbreed

brussel – De regering van Vlaanderen heeft besloten enkele duizenden illegaal opgetrokken weekendverblijven te legaliseren. Ze zal het Vlaamse parlement binnenkort vragen een regeling goed te keuren waarbij de gemeenten worden gemachtigd in woongebieden en recreatiezones “clusters van weekendverblijven op te nemen en te legaliseren”.

In de praktijk komt dit erop neer dat de gebieden waar deze illegale weekendverblijven _ die veelal permanent bewoond worden _ zich bevinden, worden uitgeroepen tot woonzones. Omdat de meerderheidspartijen achter de regeling staan, is de goedkeuring nog slechts een formaliteit.

Volgens de milieuvereniging Bond Beter Leefmilieu (BBL) zijn in heel Vlaanderen ongeveer 180 van de 450 campings geheel of gedeeltelijk ‘zonevreemd’. Een groot deel daarvan ligt geheel of gedeeltelijk in natuur-, bos- of landbouwgebied. Volgens de BBL is legalisering van illegale weekendhuisjes op kampeerterreinen in deze gebieden onaanvaardbaar en moeten ze verdwijnen. Ze belemmeren volgens de milieuvereniging de ontwikkeling van een samenhangend en groter natuurgebied. De ongeveer 180 illegale kampeerterreinen met honderden dito weekendhuisjes beslaan een gebied van 1000 tot 1500 hectare.

Uitstel

Volgens de Vlaamse wetgeving uit 1993 moesten alle Vlaamse exploitanten van kampeerterreinen op 1 januari 2000 over een exploitatievergunning beschikken en mag niet meer permanent op een camping worden gewoond. Aangezien dit niet haalbaar is, heeft de Vlaamse regering tot uitstel besloten. Voor bepaalde kampeerterreinen geldt een ‘uitdovingsscenario’ tot het jaar 2005.

In totaal wonen ongeveer 2400 gezinnen permanent en dus illegaal op een kampeerterrein. Volgens de BBL moet de Vlaamse overheid aan deze gezinnen sociale woningen aanbieden. Maar daaraan bestaat nu reeds een groot tekort, zodat die eis moeilijk kan worden ingewilligd. Vandaar ook het besluit van paars-groen tot legalisering van honderden weekendverblijven door de betrokken gemeenten. De BBL vindt dat onaanvaardbaar, gezien de ernstige aantasting van bossen en natuurgebieden, waterverontreiniging en rustverstoring.

Dat paars-groen gekozen heeft voor een praktische oplossing voor het probleem van de illegale weekendhuisjes en daarbij enige clementie betracht, is niet meer dan redelijk.

Chaos

De ruimtelijke chaos in Vlaanderen is het gevolg van het feit dat provincies en gemeenten tientallen jaren het illegaal optrekken van weekendhuisjes door de vingers hebben gezien. Door nutsvoorzieningen aan te leggen, hebben zij dit zelfs bevorderd. In veel gevallen verblijven de ‘illegale’ bewoners uit pure noodzaak in deze weekendhuisjes. Ze behoren grotendeels tot de laagste inkomensgroepen en beschikken niet over de financiele middelen om een in stad of dorp te huren, laat staan te kopen.

De paars-groene regering in Vlaanderen heeft duidelijk afstand genomen van het hardere beleid van de rooms-rode coalitie die haar voorafging. Zo heeft ze in Brecht, ten noorden van Antwerpe, al honderden illegale weekendverblijven gelegaliseerd.

Verjaringstermijn

Ook gaf ze meer ruimte voor dit soort wooncultuur door van bepaalde gebieden waar niet mocht worden gebouwd, woongebieden met een recreatief karakter te maken door een verandering van de gewestplannen. In deze gebieden is plaats voor nieuwbouw tot 60 vierkante meter per woning met twee bouwlagen.

Tenslotte is een wetswijziging op komst die een verjaringstermijn van vijf jaar voor bouwmisdrijven vastlegt. Momenteel bestaat een dergelijke verjaringstermijn niet, zodat er geregeld op rechterlijk bevel illegale huizen, villa’s, schuren en sporthallen worden afgebroken die er soms al tientallen jaren staan.

Reageer op dit artikel