nieuws

Dammen in Tsavo East National Park

bouwbreed Premium

Olifantsgras gebruikt als bekleding van dijken met betonnen kern

nairobi – In de derde week van haar verblijf in Kenia is de groep gewend aan het land en de mensen. De algemene opzet voor het project is gemaakt. Gewerkt wordt aan de verdere verkenning van twee grote problemen van het Tsavo East National Park.

Een eerste ingreep om het gebrek aan water te verminderen, is het aanleggen van een aantal kleine dammen in de bedding van rivieren die het park doorkruisen. In het regenseizoen ontstaan hierachter reservoirs die kunnen dienen als drinkwaterplaats voor wildlife.

Peter Westerveld, beheerder van het Tsavo East National Park, is ruim drie jaar geleden begonnen met de aanleg van de eerste dam en inmiddels zijn er acht klaar. Er zijn verschillende ontwerpen gebruikt. De meeste dammen hebben een betonnen kern met aan weerszijden stenen en kleiachtige rode aarde. Als dijkbekleding is olifantsgras gebruikt;deze grassoort is _ een beetje _ te vergelijken met helmgras dat veel in Nederland wordt toegepast. Daarnaast zijn dammen gebouwd volgens hetzelfde principe, maar dan zonder betonnen kern. Tenslotte zijn er twee betonnen wegdammen aangelegd.

De waterbekkens zijn geevacueerd aan de hand van de volgende criteria:

s Is de bergingscapaciteit van een reservoir voldoende om een droge periode te doorstaan?

s Wat is de technische staat van de dammen na een of enkele regenseizoenen?

s Wat is de invloed van de dammen op de directe omgeving. Met andere woorden, wat zijn de gevolgen voor flora en fauna?

s Wat is de kwaliteit van het water? Deze vraag spitst zich toe op de sedimentatie en verzilting.

Bij elk van de criteria is nagegaan wat de maatgevende parameters zijn en waar die vanaf hangen.

Resultaat

De evaluatie van de waterbekkens levert het volgende op. Alle reservoirs zijn gedurende het gehele jaar minstens ten dele gevuld met water. In het regenseizoen blijkt een enkel buitje voldoende om een reservoir volledig te vullen en in het droge seizoen vindt nalevering plaats vanuit het grondwater.

Dammen zonder betonnen kern vertonen gebreken. Een gedeelte van de rode aarde is weggespoeld en olifantsgras is verdwenen of verrot. Oorzaken zijn erosie tijdens overstroming en constructiefouten tijdens de aanleg. De dammen met een betonnen kern zijn over het algemeen in goede staat. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat meeste dammen slechts een regenseizoen hebben doorstaan.

De invloed op de flora en fauna is moeilijk te kwantificeren. Wel is het duidelijk dat gebruik wordt gemaakt van de waterplassen. Er leven nijlpaarden en krokodillen in het water en ook olifanten hebben hun sporen achtergelaten.

Over kwaliteit van het water en de sedimentatie valt nog weinig te zeggen. Watermonsters worden op dit moment geevacueerd en de periode tussen aanleg en evaluatie is te kort om degelijke conclusies te trekken over sedimentatie.

Aandachtspunten die ten aanzien van rest van het onderzoek worden gebruikt zijn:

s Het olifantsgras dient zeer zorgvuldig te worden geplant, anders is de beschermende functie nihil;

s Barsten in de rotsbodem zorgen voor het weglekken van water;

s Het technisch ontwerp van een dam dient simpel te blijven. De arbeiders zijn vaak ongeschoold en gecompliceerde bouwmethoden vergroten de kans op fouten.

Gedurende de rest van het onderzoek wordt gezocht naar een optimaal ontwerp en bouwmethode voor een dam.

Ook wordt gekeken naar mogelijke locaties voor meer dammen in het Tsavo Park.

Praktisch werk

in Kenia

Het Tsavo East National Park, gelegen in het zuidoosten van Kenia tussen Nairobi en Mombasa, kampt met een groot waterhuishoudingsprobleem. Over het algemeen heerst in het park grote droogte, als het regent wordt het niet vastgehouden. De beheerder van het park heeft al proeven gedaan, maar voor de beste oplossing is contact gezocht met de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Inmiddels is een multidisciplinaire groep van vijf studenten in Kenia in het kader van hun vierde jaars project voor Civiele Techniek. In twee maanden gaan zij evalueren, aanbevelingen doen en eventueel alternatieven aandragen. Twee van hen, Jasper Nillesen (23) en Ewout Voors (23), doen in deze krant wekelijks verslag van de vorderingen van het project.

Reageer op dit artikel