nieuws

Werkdruk

bouwbreed

Werken onder hoge tijdsdruk vormt in alle bedrijfstakken steeds meer een arborisico. Van een hoge werkdruk is sprake als werknemers niet, of met grote moeite, binnen de beschikbare tijd aan de gestelde eisen kunnen voldoen.

Te hoge werkdruk in de bouwnijverheid wordt zowel door werkgevers als door werknemers als een probleem gezien. In de CAO voor het UTA-personeel is dan ook afgesproken hiervoor een bedrag van 7,5 miljoen gulden ter beschikking te stellen. Het geld zal worden gebruikt voor de werving van UTA-personeel (5 miljoen), een subsidieregeling voor ideeën ter vermindering van werkdruk, en voor individuele begeleiding van werknemers met werkstress (elk voor de helft van 2,5 miljoen). Op verzoek van de sociale partners betrokken bij de CAO voor het UTA-personeel organiseert Arbouw de uitvoering van de subsidieregeling en de individuele begeleiding.

Voor de subsidieregeling gelden enkele belangrijke spelregels. Zo moet een idee door de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging van een bedrijf gezamenlijk worden ingediend. Bent u een ‘kleine’ werkgever en ontbreekt een dergelijke vertegenwoordiging, dan moet uit de aanvraag blijken dat deze mede namens de werknemers is ingediend. Ook moet het een vernieuwend en praktisch idee zijn, dat na 1 mei 1999 is ontwikkeld. De subsidiebijdrage kan variëren van dertig tot tachtig procent van de kosten, tot een maximum van 20.000 gulden. Van de regeling kan gebruik worden gemaakt zolang er geld beschikbaar is, maar uiterlijk tot eind december dit jaar. Een onafhankelijke jury beoordeelt de ideeën, die bij Arbouw kunnen worden ingediend.

Tegelijkertijd dingen de ideeën mee naar extra geldprijzen, die bovenop de subsidie worden uitgeloofd.

Nederland is hiertoe verdeeld in drie regio’s: voor elke regio zijn er geldprijzen van vijfduizend, tienduizend en vijftienduizend gulden. Verder is er nog een landelijke hoofdprijs van vijfentwintig duizend gulden. Om naar deze geldprijzen mee te dingen, moeten de ideeën voor 1 juli 2000 zijn ingediend.

Werknemers met klachten over een te hoge werkdruk kunnen voor individuele begeleiding contact opnemen met een landelijk meldpunt. Binnen 24 uur volgt er een telefonisch (oriënterend) gesprek. In dat gesprek wordt zo goed mogelijk vastgesteld op welke wijze de werknemer geholpen kan worden. Er zijn daarna verschillende mogelijkheden voor advies en coaching, waarbij de privacy voorop staat.

In het Arbouw Journaal, dat dezer dagen voor bouwbedrijven verschijnt, is ook aandacht voor de subsidieregeling. De onderhandelaars in de UTA-CAO worden hierover aan het woord gelaten. Van werkgeverszijde is dat C. Hoogendijk, hoofd P&O van NBM Amstelland en onderhandelaar namens VGBouw. Hij geeft aan dat voor dit project een substantieel bedrag beschikbaar is. “Het is geen flauwekulbedragje. We geven daarmee aan hoe belangrijk we het als CAO-partners vinden om de te hoge werkdruk bij UTA-personeel aan te pakken. Vooral de calculator, de projectleider en de uitvoerder hebben last van te hoge werkdruk.”

Voor werknemersonderhandelaar F. Kokke namens de Bouw- en Houtbond FNV is er een aantal wegen te bewandelen die de te hoge werkdruk kunnen oplossen: het stimuleren van de instroom, en de uitstroom tegengaan. “Er moet zorg zijn voor degenen die problemen hebben als gevolg van ongezonde werkdruk. De subsidieregeling en de prijsvraag kunnen leiden tot een verhoogd initiatief vanuit de bedrijven zelf. Het stimuleert werkgevers en werknemers om zelf met initiatieven te komen.”

Degene die een subsidie- en geldprijsreglement en een aanvraagformulier wil ontvangen, kan bellen met Arbouw, telefoon (020) 580 55 80 of e-mailen naar arbouw@arbouw.nl

Ook kan bij Arbouw een folder worden aangevraagd over begeleiding voor werknemers met klachten over een te hoge werkdruk.

Werknemers (die vallen onder de UTA-CAO) met klachten over een te hoge werkdruk kunnen (gratis) het landelijk meldpunt bellen: 0800 – 0231773. Het meldpunt is ook bereikbaar per fax (072 – 561 41 02) of per e-mail: csr.centrum@worldonline.nl

Reageer op dit artikel