nieuws

Twintig wao’ers aan de slag als arbo-voorlichter

bouwbreed

Sociale partners in de bouwsector en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken ondertekenen vanmorgen een arbo-convenant. De betrokken partijen regelen in het convenant de inschakeling van circa twintig wao’ers in de bouw als arbovoorlichter.

Deze afspraken zijn het eerste onderdeel van een arboconvenant nieuwe stijl voor de bouw.

Hoogervorst, voorzitter Brinkman van het AVBB en de voorzitters De Vries en Van der Meulen van respectievelijk de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV zetten hun handtekening. Tegelijkertijd tekenen zij een intentieverklaring voor de totstandkoming van een convenant over de aanpak van werkdruk, fysieke belasting, kwarts en oplosmiddelen. In de bouwsector moet vooral het ‘overtillen’ worden voorkomen. Meer dan de helft van de werknemers heeft er te maken met een fysiek zware arbeidsbelasting.

De arbo-adviseurs, reïntegrerende wao’ers, gaan op bouwplaatsen voorlichting geven over veilig werken. Voorts helpen ze de Arbeidsinspectie bij controles. Het opleiden van de gedeeltelijk arbeidsgehandicapten is een idee van de Bouw- en Houtbond FNV.

De afgelopen maanden ondertekenden de funderingsbranche, de woningcorporaties, en de hout- en timmerbranches al intentieverklaringen voor arbo-convenanten. Ze moeten binnen een jaar leiden tot concrete afspraken over verbetering van arbeidsomstandigheden.

Toeleveranciers

Het streven is erop gericht ook de toeleveranciers voor de nieuwe maatregelen te winnen. Werkgevers en werknemers maakten in de bouw-cao van vorig voorjaar al enkele afspraken over de convenanten.

Hoogervorst stelde in 1998 161 miljoen gulden beschikbaar voor het sluiten van arbo-convenanten. Doel ervan is in bedrijfstakken met hoge risico’s voor veiligheid en gezondheid van werknemers het ziekteverzuim en de instroom in de wao drastisch te verlagen. Voor eventueel aanvullend onderzoek naar arbeidsomstandigheden, is extra geld beschikbaar. De Arbeidsinspectie controleert de af te sluiten arbo-convenanten.

Voorbeelden van maatregelen die al zijn genomen, zijn het wettelijk verbod op het gebruik van oplosmiddelen, dat sinds 1 januari geldt, en drie extra verlofdagen voor 55-jarigen en ouder.

Overheid, werkgevers en werknemers sloten al eerder een arbo-convenant voor de bouw af, in de periode 1989-1995. Volgens de Bouw- en Houtbond FNV had het destijds een positieve uitwerking, maar overheid en werkgevers wilden het niet continueren. Het terugtreden van de overheid leidde volgens de vakbond in de jaren daarop tot een forse toename van het aantal dodelijke ongelukken in de bouw.

Reageer op dit artikel