nieuws

Subsidie nieuw particulier landgoed

bouwbreed Premium

Ik heb circa 5 hectare landbouwgrond in eigendom met een waarde van circa 400.000 gulden. Daar wil ik een landgoed van maken en een bebouwing op zetten. Hoe kan ik dat aanpakken?

De overheid wil op termijn 60.000 hectare agrarische grond omzetten in groenstructuren of landgoederen. Begin dit jaar is ‘Programma Beheer’ ingevoerd met twee subsidieregelingen; een voor natuurbeheer en een voor agrarisch natuurbeheer. De regeling ‘Natuurbeheer’ biedt particulieren en samenwerkingsverbanden van particulieren de mogelijkheid subsidie te verkrijgen op de instandhouding van natuur, bos en landschap.

Ook kunt u in principe subsidie krijgen op de verandering van de bestaande functie van landbouwgrond in een nieuwe functie als bos-, natuurgebied of landgoed. Programma Beheer is de eerste geintegreerde subsidieregeling, mede bedoeld om particuliere natuurontwikkeling en beheer te stimuleren.

Uw plan moet worden afgestemd met de provincie en de gemeente. De provincie ontwikkelt het natuurgebiedsplan en bepaalt waar en in welke kwaliteit het gebied kan worden ontwikkeld. De gemeente moet het bestemmingsplan willen wijzigen.

De ontwikkeling van nieuwe natuur moet dus passen in de versterking van de ecologische hoofdstructuur op locaties die de provincie wil. Als uw grond op de gewenste locatie ligt doet de overheid mee met subsidie. U zet grond met een waarde van 80.000 gulden per hectare om in natuur met een waarde van circa 20.000 gulden per hectare. Dat vermogensverlies van 60.000 gulden per hectare wil de overheid gedeeltelijk compenseren via de subsidie ‘functieverandering’.

Dertig jaar contract

Het gaat om een dertigjarige, periodieke uitkering van bedragen varierend van 1150 tot 3450 gulden per hectare per jaar. De contante waarde van deze faciliteit bedraagt dus tussen 25.000 en 45.000 gulden per hectare.

U verwerft 30 jaar lang van de overheid een periodieke uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van de kwaliteit en de locatie van het natuurgebied (landgoed). Het Nationaal Groenfonds in Hoevelaken verstrekt u op basis van de toezegging van de overheid de contante waarde van de 30-jarige uitkering. De 30-jarige uitkering wordt dus direct afgefinancierd en de aflossing van de lening vindt plaats door cedering van uw vordering op de overheid. Na 30 jaar is de lening automatisch afgelost.

In uw geval zou u voor 5 hectare, maximaal x 45.000 gulden subsidie (225.000 gulden) wegens functieverandering kunnen ontvangen. De compensatie voor het vermogensverlies door de functieverandering is gebaseerd op prijzen die de Dienst Landbouwgrond (DLG) betaalt voor landbouwgrond. Het is niet uitgesloten dat bosgrond in de toekomst een hogere waarde krijgt. Bedrijven kunnen hun CO2-uitstoot compenseren door verplichte aanleg van bos.

Naast de subsidie voor functieverandering kunt u een beroep doen op een inrichtingssubsidie van maximaal 15.000 gulden per hectare voor de aanplant van bomen.

Indien u het landgoed via wandel- en fietspaden gratis openstelt voor het publiek, kunt u ook naast de basis beheervergoeding van 100 tot 150 gulden per hectare een beroep doen op een openstellingssubsidie van 20 gulden per hectare per jaar.

Bebouwing van allure

Onder bepaalde voorwaarden is op het nieuwe landgoed bebouwing van allure toegestaan. Een bebouwing vanaf circa 1200 kubieke meter die past in de omgeving en dienst doet voor eigen bewoning, kantoor, buurtschap met wooneenheden voor bejaarden, etc. Het kunnen ook agrarische opstallen zijn die aan de agrarische bestemming worden onttrokken en waarvan de bebouwing een functieverandering ondergaat.

Landbouwers die besluiten delen van hun grondgebied minder intensief te gaan bewerken en de natuur vrijer zijn gang te laten gaan, kunnen in aanmerking komen voor een beheerssubsidie. In totaal bestaan 27 verschillende natuurdoeltypen. Naarmate de kwaliteit van het natuurdoeltype toeneemt, stijgt de jaarlijkse bijdrage van de overheid in het kader van de beheerssubsidie. De grond behoudt zijn agrarische bestemming. De beheerssubsidie in het kader van agrarisch natuurbeheer wordt ook verstrekt voor biologische landbouw of biologisch dynamische landbouw.

Landbouwers die kiezen voor volledig natuurbeheer en opteren voor functiewijziging op de juiste locatie binnen de provinciale plannen, komen in aanmerking voor de 30-jarige uitkering functieverandering.

Op 20 juni vindt op Landgoed Rheehorst in Driebergen een conferentie plaats onder de titel ‘Nieuwe natuur op landgoed of boerderij’. De Federatie Particulier Grondbezit, de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) en het Nationaal Groenfonds organiseren de conferentie in samenwerking met Ernst en Young. Aanvang 14.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Nationaal Groenfonds in Hoevelaken. Deze conferentie is bedoeld voor particulieren die op enigerlei wijze overwegen natuur of een landgoed te ontwikkelen.

Drs. I.W.M. Duijvestijn, Monumenten en Groen Desk Ernst en Young, Utrecht. Tel.: (030) 2592146.

Reageer op dit artikel