nieuws

Remkes zegt gemeenten de wacht aan

bouwbreed

De toetsing van bouwplannen door gemeentelijke diensten bouw- en woningtoezicht is ronduit slecht. Tot die vernietigende conclusie komt staatssecretaris Remkes in een rapport dat hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Het is gebaseerd op onderzoek onder vijftig gemeenten door de inspectie Volkshuisvesting naar aanleiding van publicaties in deze krant.

De inspecties onderzochten zeshonderd bouwdossiers bij vijftig gemeenten.

Controle van plannen op basis van Bouwbesluit en gemeentelijke bouwverordening gebeurt matig of niet, bezoeken aan bouwplaatsen zijn uitzonderlijk. In een begeleidende brief schrijft Remkes dat de hoge bouwleges in geen verhouding staan tot de controle. De indruk dat gemeenten toetsen of aan de regelgeving wordt voldaan is niet terecht, stelt de staatssecretaris op basis van het Nipo-onderzoek in deze krant en het onderzoek van de inspecties.

Ronduit zorgelijk is dat een kwart van de driehonderd onderzochte bouwplannen niet is nagelopen op constructieve veiligheid. De inspecties achten een verscherpt toezicht op het narekenen van constructies op zijn plaats. Remkes neemt deze aanbeveling echter niet over in zijn brief.

Asbest

Ook asbest blijkt een ondergeschoven kindje bij de gemeenten. Bij 150 dossiers over sloopvergunningen is niet gecheckt of is voldaan aan de voorschriften van het asbestverwijderingsbesluit. In 40 van de 72 onderzochte aanvragen ontbraken de gegevens. Ook controle ter plaatse op aanwezigheid van asbest in een slooppand blijft vaak achterwege. Gemeenten laten tevens steken vallen als sprake is van asbestverwijdering. Bij 21 van de 61 vergunningsaanvragen blijkt het verplichte onderzoeksrapport geheel te ontbreken.

In 103 van de 371 onderzochte bouwplannen ontbraken de gegevens voor bodemonderzoek. Een compleet archief met dossiers ontbreekt in alle driehonderd gevallen.

Uitgangspunten

Berekeningen van Energieprestatiecoëfficient zijn maar in 14 procent van de gevallen te maken. Vaak worden echter verkeerde uitgangspunten gehanteerd, waardoor op papier een veel gunstiger beeld bestaat dan ooit realiseerbaar is.

De inspecties constateren weinig verschil tussen grote en kleine gemeenten. De vijftig gecontroleerde gemeenten verweren zich door te wijzen op complexe regelgeving en onvoldoende menskracht. Handhaving heeft geen hoge prioriteit.

Remkes neemt daar echter geen genoegen mee en komt binnenkort met een Handreiking Bouw- en Woningtoezicht die de uitvoeringspraktijk moet verbeteren. Gebeurt dat niet, dan gaat Remkes over op sancties. Ook kondigt de bewindsman aan de inspecties op de gemeenten uit te breiden en het stelsel van bouwleges onder de loep te nemen.

Reageer op dit artikel