nieuws

Raad van State blijft bij uitspraak Betuweroute

bouwbreed

De besluitvorming over de Betuweroute hoeft niet te worden herzien. Dat heeft de Raad van State beslist op een verzoek van de Stichting Duurzame Mobiliteit.

De Stichting, die tegen de aanleg van de spoorlijn is, had de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gevraagd een eerdere uitspraak van de Raad over de Planologische Kernbeslissing en het Tracébesluit te herzien. De Kernbeslissing is de grondslag van de Betuweroute en het Tracébesluit de gedetailleerde uitwerking van het tracé.

Naar het idee van de stichting waren bij de beargumentering van de aanleg van de Betuweroute willens en wetens achterhaalde prognoses en feiten gebruikt over de ontwikkelingen in het goederenvervoer (binnenvaart); de gevolgen voor het milieu; de Noord- en Zuidtak; de mogelijkheid van de benutting van de IJzeren Rijn (de spoorlijn van Antwerpen door Limburg naar het Ruhrgebied in Duitsland) en de aanlegkosten.

De Projectorganisatie Betuweroute is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Ze bevestigt dat de juridische besluitvorming zorgvuldig is geweest. De aanleg van de 160 kilometer lange goederenspoorverbinding van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland heeft door de behandeling van het herzieningsverzoek geen vertraging opgelopen en is in volle gang.

Secretaris Klein van de Stichting Duurzame Mobiliteit toont zich niet verrast door de beslissing. “De Raad had in deze zaak maar weinig speelruimte, dat wisten we.”

Hij wijst er verder op dat de stichting nog enkele procedures voert, onder andere tegen bepaalde deeltracébesluiten. “De Betuwelijn is nog steeds een ketting waaraan enkele schakeltjes ontbreken.” Ook is de stichting in beroep gegaan tegen de weigering van de regering om het besluit over de Betuwelijn te heroverwegen. Al die zaken moeten nog aan de orde komen bij de Raad van State, aldus Klein.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels