nieuws

‘Groei Schiphol onmogelijk zonder extra overlast’ Commissie schetst somber beeld

bouwbreed Premium

utrecht – Het is niet mogelijk luchthaven Schiphol verder te laten groeien zonder overlast. Vele duizenden huizen extra krijgen te maken met lawaai als het vliegverkeer jaarlijks toeneemt met 20.000 extra vluchten. De commissie voor de milieueffectrapportage (mer) schetst een weinig rooskleurig beeld.

De commissie schrijft dit in een advies aan de ministers Pronk (VROM) en Netelenbos (Verkeer). Bij het inventariseren van de 3600 inspraakreacties op de mer constateert de commissie dat er weinig vertrouwen is in de geloofwaardigheid van de besluitvorming.

Het kabinet heeft eind vorig jaar na veel vijven en zessen de knoop doorgehakt en een vliegveld in zee op de lange baan geschoven. Schiphol mag op de huidige plaats groeien binnen strenge milieunormen. De indruk bestaat dat sindsdien veel wordt gegoocheld met nieuwe rekenmethoden en geluidsnormen om het mogelijk te maken zowel te groeien als te voldoen aan de eisen.

De mer-commissie schetst een somber beeld van de overlast die een groeiende luchthaven veroorzaakt. Op Schiphol dalen en stijgen in 2002 dan zo’n 460.000 vliegtuigen. Volgens de commissie zal de groei van het luchtverkeer tot 2003 ervoor zorgen dat 15.000 huishoudens last van lawaai krijgen. Na die tijd is de vijfde baan klaar.

Dat is in strijd met de afspraak van het kabinet met de Tweede Kamer. Deze houdt in dat extra vluchten alleen zijn toegestaan als maximaal 12.000 woningen hinder ondervinden. De adviesraad stelt dat het kabinet de geluidshinder heeft onderschat. Bovendien is het niet reeel een bovengrens van 65 decibel te hanteren; die zou op 50 moeten liggen, vindt de commissie.

Maatregelen

Als deze getallen het uitgangspunt zijn voor berekeningen, hebben in plaats van 15.000 zelfs 34.000 woningen last van vliegtuiglawaai. En in de zogenoemde 20-Ke-geluidscontour hebben zelfs 400.000 huishoudens te maken met geluidsoverlast, in plaats van 162.000.

De commissie vindt dat het kabinet maatregelen moet invoeren om vermijdbare hinder te voorkomen. Nu wordt vaak onnodig en laag over woongebieden gevlogen. Een mogelijkheid is een naderingshoogte van 3000 ft. Daar heeft het gebied bij Leiden veel baat bij .

Ongevallen

De commissie constateert dat de overlast van Schiphol sinds 1990 flink is toegenomen, en dat die trend zich bij verdere groei voortzet. Behalve lawaai verdubbelen de komende drie jaar luchtverontreiniging en stank. Ook neemt het risico op ongevallen toe.

Minister Netelenbos wil nog niet reageren op het advies. Maandag geeft zij een toelichting op de stand van zaken bij invoering van het nieuwe normenstelsel voor Schiphol. De minister zal dan ook ingaan op de kritiek van de commissie. Ook het ministerie van VROM onthoudt zich op dit moment van commentaar. Begin april schrijven de ministeries een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer. Half april overleggen beide ministers met de Tweede Kamer over de consequenties van de groei van Schiphol.

Milieudefensie vindt dat het kabinet zijn milieugrenzen moet aanscherpen, omdat het eerdere voorstel blijkens het advies leidt tot meer gevaar, lawaai, stank en vervuiling. De organisatie is van plan naar de Raad van State te stappen als regering en Tweede Kamer daar vanaf zien.

Reageer op dit artikel