nieuws

Zwolle verlegt zijn stadsgrenzen

bouwbreed

Zwolle zet de komende decennia in op stedelijke kwaliteit. Ideeën om de stad te verbeteren zijn er legio. De mogelijkheden doen zich met name voor aan de westkant van de historische binnenstad. Een blik in de toekomst.

Zwolle groeit in rap tempo. De verwachting is dat de stad in 2020 130.000 inwoners telt, een kwart meer dan nu. Alleen al dit gegeven noopt Zwolle verder dan vandaag te kijken.

Met de presentatie van het voorlopig ontwerp Structuurvisie Centrumzone Zwolle is deze maand een belangrijke stap gezet. De plannen behelzen een herordening van het centrumgebied, waarin de bestaande stad en het stedelijk welzijn centraal staan.

“Uitgangspunt is het versterken van de binnenstad. Door de stadsgrachten en het bastionvormige centrum zijn de fysieke mogelijkheden echter beperkt. Daarom willen we ‘overbloezen’ naar het westen van de stad”, licht gemeentelijk projectleider centrumzone A. Meijer toe.

Daar moet een nieuw stedelijk gebied komen. Om dat te bereiken is een herstructurering van de woonwijk Kamperpoort noodzakelijk. Uitbreiding en differentiatie van het huidige woningbestand moeten leiden tot een betere leefkwaliteit, aangevuld met de komst van grootschalige winkel-, sport- en ontspanningsfaciliteiten. Om de toeloop in goede banen te leiden, komt aan de centrumkant een ondergrondse garage voor een kleine duizend auto’s.

Stadshagen

Kamperpoort vormt samen met het bedrijventerrein Voorst A de verbindende schakel tussen de Vinex-locatie Stadshagen en het stadscentrum. Dit gebied op de kop van het Zwarte Water krijgt een andere invulling. “We denken aan een duurzame herontwikkeling met gemengde functies. Het gebied biedt ruimte voor 140.000 tot 275.000 vierkante meter kantoor en zo’n 1350 woningen. In eerste instantie denken we aan multifunctionele nieuwbouw, bedrijfspanden die later als woningen dienst kunnen doen. Een boulevard moet een verblijf verder veraangenamen.”

De gebieden zullen door een groene strook worden verbonden met het aanzienlijk groenere, oostelijke deel van de stad. “De mogelijkheid voor duurdere woningbouw doet zich vooral voor nabij het Almeloos Kanaal. Daarnaast moet Park de Weezenlanden meer allure krijgen.” Om het centrum autoluw te houden, zal het autoverkeer direct naar de binnenring en de parkeergarages worden geleid.

Zwolle heeft nog heel wat werk te verzetten, beseft Meijer. Wanneer ze zelf tevreden zal zijn? “Als ik langs de oevers van het Zwarte Water loop, uitkijk op een leuke, groene waterkant en vandaar een watertaxi naar de binnenstad kan nemen.”

A28

De centrumzone is een van de projecten die voortvloeien uit de toekomstvisie die de Hanzestad samen met het bureau BVR opstelde. Naast het stadshart zijn met name de A28, de spoorzone en de IJsselzone voor verbetering vatbaar. De centrumzone is volgens Meijer wel de meest complexe ingreep. “Je hebt te maken met problemen op zowel wijk- als stadsniveau, zowel regionaal als nationaal schaalniveau, maar dat is juist de uitdaging. We hebben duidelijk gekozen voor een open communicatie. Er is zeer intensief overleg geweest met alle Zwollenaren en specifiek met de bewoners in de gebieden zelf.”

Het definitieve ontwerp wordt nog deze zomer verwacht. “In principe willen we samenwerken met marktpartijen en de toekomstige gebruikers. We studeren nog op de uiteindelijke vorm. We willen vooral faciliteren, kijken wat er op ons afkomt, zonder alles gelijk van bovenaf op te leggen.”

Reageer op dit artikel