nieuws

Zweden stort zich op PCB-sanering bouwmassa

bouwbreed Premium

STOCKHOLM – Woningbouwverenigingen en andere beheerders van vastgoed in Zweden zijn begonnen aan een PCB-sanering. Daarmee volgen ze de aanbevelingen van de zogeheten Kringloopraad van de Bouw op. Onder auspicien van deze raad is de afgelopen jaren een landsdekkende inventarisatie van PCB-houdende materialen in bestaande vastgoed uitgevoerd.

Volgens de gegevens bevat de Zweedse bouwmassa 5000 ton van de gewraakte groep stoffen, onder meer in voegen, in condensatoren van een reeks installaties zoals circulatiepompen, en in vloeren. PCB vond zijn weg naar de bouw in de jaren tussen 1956 en 1973, maar als alles volgens plan verloopt zorgt de saneringsoperatie ervoor dat het spul in 2003 weer is verwijderd.

Aan PCB wordt een hele rij kwalijke effecten op milieu en volksgezondheid toegeschreven. PCB wordt gezien als kankerverwekkend. Bovendien zijn de organische verbindingen in de natuur zeer moeilijk afbreekbaar en hoopt het zich steeds verder op in de voedselketen.

Dat alles vormde voor de Kringloopraad van de Bouw meer dan voldoende reden om in het kader van een breder programma met PCB-sanering te beginnen. Kort gezegd komt het actieprogramma neer op het ontwikkelen van activiteiten om hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen. Als uitgangspunt geldt dat de verantwoordelijkheid voor het milieubeheer in de bouw bij de gebruikers wordt gelegd en niet bij de producenten.

Aansprakelijkheid

Producentaansprakelijkheid vindt de Kringloopraad voor de branche geen haalbare kaart, vanwege de vele schijven waarover het bouwproces verloopt. Dat neemt niet weg, dat in de raad alle geledingen van de bouwsector zijn vertegenwoordigd. Indirect neemt de bouw daarmee wel de verantwoordelijkheid voor het milieu op zich, hoewel de kosten van de sanering voor rekening komen van de eigenaars en/of beheerders.

Ten aanzien van de PCB-sanering heeft dat behalve tot genoemde inventarisatie van het probleem, geleid tot richtlijnen en handleidingen voor de uitvoering. De overkoepelende organisatie van woningcorporaties, SABO, nam hierbij het voortouw. De aangesloten corporaties hebben 840.000 huurwoningen in beheer, 97 procent van het totale aantal in de woningwetsector.

De SABO-leden storten zich op de sanering van de PCB-houdende voegmassa’s. Volgens de Kringloopraad kost het analyseren van oude voegen tussen 125 en 400 gulden per monster. Verder is uitgerekend dat de sanering zelf 37,50 tot 62,50 gulden per strekkende meter kost, exclusief kosten van transport en destructie, maar inclusief de nieuwe voeging.

Voegen

De destructie van het vrijgekomen materiaal vergt een kleine 4 gulden per kilo. Ter illustratie: de woningbouwvereniging MKB in Malmo begint in mei met de sanering van de voegen en werkt met een begroting van ruim 1 miljoen gulden. De Kringloopraad adviseert beschermende kleding en een speciaal type krachtige stofzuiger om verspreiding van de PCB tot een minimum te beperken. Niettemin moet ook de directe omgeving van de gevel worden afgedekt.

Inmiddels worden ook in Noorwegen initiatieven ontplooid om de bouwmassa te bevrijden van PCB. In Denemarken pleit het bouwresearchinstituut van het rijk (SBI) voor een soortgelijke operatie. Dit heeft nog geen concrete plannen opgeleverd.

Bouw verantwoordelijk, eigenaars betalen

Reageer op dit artikel