nieuws

Woningcorporatie blijft hybride

bouwbreed

De positie van corporaties blijft op de korte en middellange termijn ongewijzigd. De corporaties blijven hybride organisaties die, behalve publieke taken, ook commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen. Het kabinet neemt dit advies over uit het MDW-rapport ‘Corporaties tussen vangnet en vrijhandel’.

Wel moet zo veel mogelijk sprake zijn van een ‘gelijk speelveld’, zodat corporaties geen oneerlijke concurrentiepositie krijgen ten opzichte van bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Corporatiekoepel Aedes reageert opgelucht en positief, maar voelt niets voor de opheffing van de vrijstelling van vennootschaps- en overdrachtsbelasting. Het kabinet had om een MDW-advies (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) over corporaties gevraagd ter voorbereiding op de later dit jaar te verschijnen Nota Wonen. Daarin zal het ministerie van VROM ook uitgebreider op het advies ingaan en de positie van de corporaties afbakenen. Het kabinet heeft nu een standpunt op hoofdlijnen bepaald.

Probleemwijk

Uitgangspunt voor zowel de werkgroep als het kabinet is, dat het huidige stelsel op zichzelf goed werkt en er dus geen aanleiding is voor risicovolle veranderingen, zeker gelet op de omvangrijke opgaven die er voor de corporaties de komende jaren liggen bij de aanpak van achterstandswijken. Het ministerie van VROM heeft in kaart gebracht dat een kwart van de Nederlandse huizen in een probleemwijk staat. Juist in deze wijken, met zowel sociale als fysieke problemen, staat het merendeel van de 2,5 miljoen huurhuizen die de corporaties in beheer hebben. Om te komen tot een ‘gelijk speelveld’ doet de werkgroep voorstellen, zoals het afschaffen van de vrijstelling van vennootschaps- en overdrachtsbelasting. Het kabinet wil daar op termijn toe overgaan, maar eerst in overleg met betrokkenen de gevolgen daarvan in kaart brengen. De corporaties zijn echter mordicus tegen het betalen van vennootschapsbelasting. “Het is van tweeën een”, luidt de reactie van Aedes. “Aan de ene kant zegt staatssecretaris Remkes bij herhaling dat hij forse inspanningen van corporaties verwacht in de stedelijke herstructurering. Anderzijds zal betaling van vennootschapsbelasting corporaties belemmeren in hun mogelijkheden batige saldi aan te wenden voor politiek en maatschappelijk gewenste projecten.”

Transparantie

Voor het overige reageert corporatiekoepel Aedes positief op de uitkomsten van het rapport. Zo kan de corporatiekoepel zich volledig vinden in het advies de corporaties op een breed ‘toegestaan werkterrein’ te laten opereren. Dat geldt ook voor de conclusie van de werkgroep dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw intact moet blijven zonder inperking van het werkterrein van het fonds. Bovendien wil de bedrijfstak meewerken aan een systeem om te komen tot grotere doelmatigheid en meer transparantie. Batige saldi worden aangewend voor maatschappelijk gewenste projecten

Reageer op dit artikel