nieuws

Uitstroom grote zorg bouwsector

bouwbreed

Niet de geringe instroom maar de omvangrijke uitstroom vormt het grote knelpunt op de arbeidsmarkt van de bouwsector. Er lopen in Nederland trouwens genoeg technici rond. Ze werken echter nu vaak in niet-technische beroepen. Dit schrijft de vakcentrale FNV in het rapport ‘De arbeidsmarkt op z’n kop’.

De FNV constateert dat er ‘iets merkwaardigs’ met de arbeidsmarkt aan de hand is. Er zijn 700.000 personen beschikbaar, maar er liggen tegelijkertijd 200.000 moeilijk vervulbare vacatures. Deze mismatch tussen vraag en aanbod is volgens de vakcentrale van puur kwalitatieve aard.

Bovendien is een aantal groepen nog steeds ondervertegenwoordigd: vrouwen, allochtonen, ouderen, laag opgeleiden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Volgens de FNV betekent dit dat sommige zaken beter moeten worden geregeld. Zo dienen werkgevers in hun werknemers te investeren en hun inzetbaarheid te faciliteren met onder meer goede arbeidsomstandigheden en kinderopvang. Ook vergroting van de zogenoemde employability behoort daarbij. Een voorbeeld vormt de cao voor de steigerbouw waarin is afgesproken ook omscholing te betalen voor werknemers die een ander vak willen leren.

De FNV stelt vast dat het tekort aan personeel tot stagnatie in de productie van de bouw gaat leiden. Bijna 70 procent van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Het grote probleem in de bouwsector is dat jaarlijks ongeveer 10 procent van de werknemers de bedrijfstak verlaat. Hieronder bevindt zich een grote categorie jongere werknemers. Daartegenover wordt de instroom steeds moeizamer.

Het curieuze is dat in tegenstelling tot de beeldvorming rond vermeende tekorten in de techniek, eerder sprake is van een overschot dan van een tekort aan technici. Wel neemt de belangstelling voor technische studies langzaam af.

Beloning

Volgens het onderzoek komt dit vooral door de relatief slechte beloning van technische beroepen, zeker gemeten naar de zwaarte van het werk. Het aandeel vrouwen blijft daarbij verwaarloosbaar. Blijkbaar lukt het de technische sectoren onvoldoende de omslag naar nieuwe doelgroepen voor de instroom te maken.

De FNV is voorts van oordeel dat het overheidsbeleid op dit punt niet deugt. Jaarlijks pompt de overheid circa dertien miljard gulden in het arbeidsmarktbeleid. Daarvan wordt ongeveer tien miljard besteed aan gesubsidieerde banen of aan het organiseren van kortdurende projecten, waarmee het aanbod zo snel mogelijk rijp moet worden gemaakt voor de arbeidsmarkt. Dat alles echter zonder te kijken naar de vraag in die markt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels