nieuws

Bedrijf moet alert zijn op algemene voorwaarden

bouwbreed

Installateurs en aannemers doen er verstandig aan na te gaan of ze algemene voorwaarden hebben en wat daar in staat. Verder moeten ze hun eigen risico’s en die van de andere contractpartijen inventariseren. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar nogal wat bedrijven verwijzen bijvoorbeeld naar de algemene voorwaarden van hun bedrijfstakorganisatie zonder de inhoud te kennen, weet technisch-juridisch deskundige mr.ir. J. van Eck.

Ondernemers gaan er veelal van uit dat een contract ‘heilig’ is en dat de betrokken partijen zich aan de inhoud moeten conformeren. Rechters willen eerst zicht krijgen op de achterliggende bedoelingen. Oftewel: het contract als zodanig is minder belangrijk dan de geschiedenis ervan. Het document geeft uitsluitend het resultaat van de onderhandelingen weer. De rechter wil daarentegen weten op welke wijze dat resultaat tot stand komt. Het recht zegt over een contract dat woorden nooit duidelijk zijn en dus uitleg vergen. Dat doet vermoeden dat een kwaadwillende partij met behulp van een goede advocaat altijd onder een contract uitkomt. Een rechter moet daar doorheen kunnen kijken. Temeer omdat de ene partij aannemelijk moet maken dat de andere een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Deskundig

Aannemers en installateurs doen er goed aan zich te verdiepen in de algemene voorwaarden. Hun contracten zouden ze, al dan niet met deskundige hulp, regelmatig moeten doornemen. Dan kan blijken dat algemene voorwaarden ook niet altijd zijn wat ze lijken.

Te denken valt aan een ingenieursbureau dat op het briefpapier naar de RVOI (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau) uit 1987 verwees. Van deze regeling bestaan evenwel drie versies: de ‘echte’ RVOI uit 1987, de herziene tweede druk en de herziene druk uit 1993. Elke partij houdt dan vast aan de voor hem meest gunstige versie. Het ingenieursbureau had de problemen kunnen voorkomen door op het briefpapier aan te geven dat het uitgaat van de RVOI zoals die ten tijde van de opdrachtverstrekking gold. In beginsel vervalt de voorgaande RVOI zodra de nieuwe van kracht wordt. Wanneer een bureau geen duidelijke specificatie maakt, wekt het de indruk dat het een oude versie prefereert. Het recht staat bedrijven toe gebruik te maken van reeds vervallen regelingen.

Professioneel

Over het geheel genomen valt er op de algemene voorwaarden weinig aan te merken. Zeker wanneer ze zijn opgesteld door een professionele partij als een bedrijfstakorganisatie, die vooraf juridisch advies inwint en de algemene voorwaarden daadwerkelijk deponeert. Problemen kunnen ontstaan bij de koppeling van de algemene voorwaarden met de afzonderlijke contracten. Hier gaat het niet alleen om de vermelding op het briefpapier, maar ook om de verwijzing in de offerte. Problemen kunnen ook ontstaan wanneer ondernemers geen datum op hun offerte zetten, iets wat nog steeds voorkomt. Bedrijven moeten zich ook bedenken dat offertes op diskette ook moeilijkheden kunnen veroorzaken. Het voorstel komt dan niet op het briefpapier te staan. Een ondernemer kan het als apart document op de diskette meegeven. Daar blijft echter weinig van over als het gaat om gekleurd briefpapier wat door de andere partij in zwart-wit wordt afdrukt.

Schade

Bedrijven verwijzen vaak naar de algemene voorwaarden zonder dat ze de inhoud ervan kennen. Die komt pas ter tafel als er problemen rijzen. Het is niet nodig elk contract uit en te na op mogelijke juridische risico’s na te lopen. Bedrijven moeten vooraf wel weten waaraan ze zich binden. In het geval van ingenieursbureaus geldt de regel dat ze aansprakelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken. Het bedrag kan echter nooit hoger uitvallen dan het honorarium. Oftewel: een bureau maakt voor 10.000 gulden een berekening voor een kraan ter waarde van 1 miljoen gulden. Blijkt de becijfering onjuist, dan zit de kraanbouwer met een schade van 1 miljoen gulden, waarvan hij slechts 10.000 gulden vergoed krijgt. Alleen bij een onweerlegbaar aangetoonde, grove slordigheid valt met meer te rekenen.

Ondernemers moeten duidelijk in de gewone tekst van het contract vermelden dat onder algemene voorwaarden wordt gewerkt. Kan een opdrachtgever dat niet uit het document opmaken, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Dat gebeurt ook in gevallen waarin de opdrachtnemer pas op de eerste rekening melding maakt van algemene voorwaarden. Daarmee introduceert hij nieuwe voorwaarden, die afwijken van wat in de offerte en het contract staat.

In de bouw gebeurt het nogal eens dat een aannemer een opdracht geeft aan een architect, waarbij de eerste er vanuit gaat dat het werk onder de algemene voorwaarden van zijn bedrijfstak gebeurt en de tweede meent dat de eigen algemene voorwaarden gelden. De wet gaat er vanuit dat elke professionele contractpartij de algemene voorwaarden van de andere partij kent.

Die gelden ook voor particulieren, zij het dat die er onderuit komen wanneer arbiters of rechters menen dat de inhoud voor particulieren ‘onredelijk bezwarend’ is.

Reageer op dit artikel