nieuws

RASA maakt van wao werk

bouwbreed

amsterdam – De bouwwerkgevers zetten vraagtekens bij de mate waarin reintegratie van arbeidsgehandicapten van de grond komt, als de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid worden ingevoerd. Dit zei stuurgroepvoorzitter Jacques de Koning bij de start van het zogenoemde RASA-project.

De RASA-pilot staat voor Reintegratie van Arbeidsgehandicapten in samenwerking met Sectorraden en Arbeidsvoorziening. Beoogd wordt gedeeltelijk arbeidsgehandicapten weer aan een baan in de bouw te helpen.

Hiertoe worden in twee regio’s, Midden-Nederland en Overijssel, de bestanden van wao’ers bekeken op hun mogelijkheden om te werken. Verwacht wordt dat zo’n 2300 wao’ers geselecteerd kunnen worden. Doelstelling is zo’n zes- tot achthonderd man ook daadwerkelijk weer aan het werk te krijgen.

Sociale partners

“De vraag is of een project als dit in de toekomst ook nog aangepakt zal worden. In de kabinetsplannen hebben de sociale partners de verantwoordelijkheid voor arbeidsgehandicapten gedurende de eerste vijf jaar. Daarna vallen die mensen onder het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen”, aldus De Koning, die gedurende de twee jaar van het project de begeleiding en de evaluatie van de proef op zich zal nemen.

Hiermee zette hij zich af tegen de kabinetsplannen om de uitvoering van de sociale zekerheid in een publiek orgaan onder te brengen in plaats van te laten bij de huidige vijf uitvoeringsinstellingen.

In de visie van De Koning is het nu belangrijk met het project aan de slag te gaan. De situatie op de arbeidsmarkt is momenteel zodanig dat het project kans van slagen heeft. Voordat daadwerkelijk van start kan worden gegaan met de reintegratie, zullen eerst de bestanden van het Sfb doorzocht moeten worden op mogelijke kandidaten. Al eerder is gebleken dat de opgebouwde bestanden niet geschikt zijn om wao’ers te vinden die nog kunnen werken.

Meer uren

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar drie groepen: wao’ers met een wao-uitkering van minder dan 80 tot 100 procent en daarnaast een ww- of bijstandsuitkering; dezelfde groep wao’ers die daarnaast werkt maar minder dan zou kunnen – In die gevallen wordt er vooral naar gestreefd die mensen meer uren bij hun eigen werkgever te geven – en wao’ers met een volledige wao-uitkering op loonkundige gronden. Dat wil zeggen dat deze wao-ers voor hun wao een zo hoog salaris verdienden dat ze zelfs bij een lagere arbeidsongeschiktheid toch op een volledige uitkering terechtkomen.

Reageer op dit artikel