nieuws

Overleg begonnen voor cao railbouw

bouwbreed Premium

voorburg – FNV en CNV willen een eenjarige cao voor de Railinfrastructuur (3500 werknemers) afsluiten, voor de periode tot en met 31 december 2000. Bouw- en Houtbond FNV en Hout- en Bouwbond CNV hebben de cao-voorstellen op speciale ledenvergaderingen besproken. Voorbereidende besprekingen met de werkgevers zijn inmiddels begonnen.

De FNV eist een loonsverhoging van 3,5 procent, bij een onderhandelingsruimte van 5 procent. Het CNV stelt voor het systeem van de prijscompensatie twee keer per jaar voort te zetten en eist daarnaast een initiele loonsverhoging van 2 procent.

De FNV’ers hebben grote behoefte aan een betere regeling van arbeids- en rusttijden. Het werk moet beter worden gepland en werken buiten de normale werktijd beter betaald. De bond vraagt een toeslag van 100 procent voor werk tussen vrijdag 17.00 en maandag 7.00 uur.

Werkweek

De FNV bepleit een gemiddelde werkweek van 36 uur door toekenning van recht op 26 roostervrije dagen voor alle werknemers. Bovendien wil de vakbond werkervaringsplaatsen en werkgelegenheidsprojecten om uitstroom van werknemers te voorkomen. Gedwongen ontslagen zijn de komende vijf jaar taboe. Het CNV en de werkgevers doen geen specifieke voorstellen over werkgelegenheid.

Beide bonden vragen om een verlofregeling bij calamiteiten en verlangen dat de werkgever eventuele financiele gevolgen van verhoging van de belastbaarheid van de vakantiebon compenseert.

Het CNV bepleit voor werknemers van vijftig jaar en ouder twee extra vakantiedagen. Werknemers vanaf 55 zouden volgens de FNV vier dagen moeten kunnen werken, met behoud van 90 procent van het oorspronkelijke loon. De werkgevers willen herplaatsing van oudere werknemers, zowel bij eigen bedrijf als eventueel elders, bevorderen.

Gezondheid

Zowel vakbonden als werkgevers kunnen zich vinden in de afschaffing van het onderscheid tussen luwe en productieve perioden. De werkgevers pleiten voor een ‘gematigde loonontwikkeling’, een tweejarige cao en meer flexibele werk- en rusttijden.

Het CNV stelt voor onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de hoge werkdruk in de railinfrastructuur. Het onderzoek is volgens de bond ook in het belang van de werkgevers. Gezondheidsproblemen leiden immers tot uitval en veroorzaken op termijn een tekort aan personeel. De uitkomst van het onderzoek zullen in de visie van het CNV moeten leiden tot het nemen van preventieve maatregelen.

Reageer op dit artikel