nieuws

Energie krijgt prominente rol in ruimtelijke ordening Vijfde Nota: meer wetgeving via streek- en bestemmingsplannen

bouwbreed Premium

den haag – Ieder nieuw dak moet geschikt zijn om zonder meerkosten te kunnen dienen als basis voor zonnepanelen. In de eerste versie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening staat het voorstel deze verplichting vast te leggen in alle streek- en bestemmingsplannen.

Het ministerie van VROM overweegt streek- en bestemmingsplannen veel vaker te gebruiken voor wetgeving. Daarin kan ook de planning voor ondergronds en bovengronds gebruik worden geregeld.

De Vijfde Nota voorspelt dat ondergronds bouwen veel vaker zal worden toegepast, vooral in de stedelijke gebieden. Een kabelnetwerk kan dan bijvoorbeeld botsen met de ondergrondse aanleg van een weg. Een ander voorbeeld dat in de nota wordt gegeven is het gebruik van de ondergrond bij energiewinning. Ook die mogelijkheid zou in bestemmingsplannen moeten worden vastgelegd. Het huidige bestemmingsplan staat multifunctioneel gebruik van ruimte niet toe. De combinatie van teelt, natuurontwikkeling en recreatie mag nu nog niet, maar zal in de toekomst wel worden toegestaan.

Windenergie

Verder kondigt de nota aan dat serieus werk wordt gemaakt van windenergie. Bij nieuwe bedrijventerreinen is de combinatie met windenergie zelfs verplicht. Als concreet voorbeeld wordt verwezen naar de Tweede Maasvlakte.

Het beleid van hier en daar een windmolen wordt definitief verlaten. Vooral in het noorden van het land zijn de gevolgen daarvan voor het landschap zichtbaar. Daarom komt de nadruk te liggen op grootschalige windmolenparken. Het ministerie wil dat combinaties mogelijk worden van windturbines met andere functies als bedrijventerreinen en infrastructuur. Momenteel stuiten die op belemmeringen in de sfeer van geluidsnormering en horizonvervuiling.

In combinatie met wind- en zonne-energie wordt overwogen te kiezen voor de zogenoemde OEI-benadering (Optimalisering Energie Infrastructuur). Dat betekent dat voor nieuwbouw wordt bekeken wat de optimale energievoorziening is. Een dergelijke benadering voor de bestaande bouw betekent een extra aandachtspunt voor de stedelijke herstructurering.

Op den duur zou energieneutraal gebouwd kunnen worden, voorspelt het ministerie in de nota. Dat wil zeggen dat er evenveel energie in de omgeving van een wijk wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt.

De naoorlogse bouw wordt ook in de Vijfde Nota aangewezen als wijken waar moeilijkheden en leegstand zullen ontstaan. In dit geval wordt niet zozeer verwezen naar de matige kwaliteit van de woningen, maar vooral naar het middelmatige van de wijken. In veel naoorlogse wijken is geprobeerd het beste van twee werelden (stad en groen) te bieden.

Het nieuwe beleid zet in op het optimaal benutten van al bestaand stedelijk gebied. Ook al wordt het steeds lastiger te voorspellen wat de consument wil. Kon de Rijksplanologische dienst vroeger uitgaan van het gemiddelde gezin met twee kinderen, nu vormen die een minderheid door de vergaande individualisering en vergrijzing.

Uitersten

De vraag naar de ‘uitersten’ in de woonmilieus neemt toe. Er is een groeiende vraag naar echt stedelijk wonen en naar ruim en groen wonen. Voor beide wensen schiet het aanbod nu tekort. De consequenties voor grondbeleid en de Vinex-locaties zijn nog onbeschreven pagina’s.

Tweedeling van arm en rijk in de stad moet voorkomen worden door ervoor te zorgen dat in de centrale stad meer koopwoningen beschikbaar komen en dat in andere delen van de netwerkstad relatief in een goedkoop woningaanbod wordt voorzien.

De sleutel tot de oplossing daarvan ziet het ministerie van VROM in kwaliteitsverbeteringen aan bestaande bebouwing. Het nog beter benutten van het bestaande is bundelen in optima forma. En dat benutten helpt bovendien om in sociale zin de ‘boel bij elkaar te houden’, ook al is de verscheidenheid daarbinnen – door voortschrijdende individualisering – heel groot.

Een nieuwe ronde van uitbreidingsplannen kan dan achterwege blijven, verwachten de schrijvers van de nota. Tegelijk kan het voller worden van groene gebieden een halt worden toegeroepen.

Bron : Eerste Proeve Vijfde Nota

Reageer op dit artikel