nieuws

BOUWCONTRACTEN: KENMERKEN / RISICO’S / AANBEVELINGEN

bouwbreed Premium

aard projectdeskundigheid opdrachtgever invloed opdrachtgever kenmerkende risico’s aanbevelingen

Traditioneel bouwcontract

– projecten waarbij de opdrachtgever ontwerp,toezicht en directie in eigen hand (via architect/adviseur) wil houden; – opdrachtgever behoeft niet deskundig te zijn (schakelt architect/adviseur in); – opdrachtgever draagt zorg voor (via architect/adviseur):

– ontwerp, bouwvergunning; – goedkeuringen; – toezicht en directie; – coordineert nevenaannemers;

– opdrachtgever verantwoordelijk voor ontwerp, goedkeuring, directie, t toezicht en coordinatie; – scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid; – bouwer als adviseur in ontwerpfase laten deelnemen; – coordinatie beperken door aanbesteding aan een aan-bieder; – aanbieders selecteren die goed samenwerken; – alternatieven toestaan; Bouwteam – complexe en innovatieve projecten, waarbij oplossingen gezamenlijk worden gevonden; – opdrachtgever (met behulp van adviseur) denkt en beslist mee in team; – opdrachtgever lid van team; – gezamenlijke besluitvorming; – moeilijk om bij gebreken een verantwoordelijke aan te wijzen; – heldere teamafspraken; – zo mogelijk concrete aansprakelijkheid contractueel vastleggen;

Prestatiecontract

– projecten die zich in prestatie-eisen laten omschrijven; – projecten waarbij materialisering minder relevant is; – standaardprojecten, geen architectonische hoogstandjes; – opdrachtgever heeft bouwtechnisch adviseur nodig om prestatitie-eisen te formuleren; – opdrachtgever bepaalt functionele, ruimtelijke en technische prestatie-eisen; – bouwer vrij in materialisering van prestatie-eisen; – onzekerheid over materialisering van prestatie-eisen; – te hoge prijs; – complicaties bouwvergunning; – schetsontwerp door opdrachtgever laten uitwerken; – prestatie-eisen met adviseur opstellen; – bouwkostendeskundige; – voorwaardelijke en gefaseerde bouwvergunning;

Turnkey

(Design en Build, General Contracting, Management Contracting)

– projecten waarbij programma van eisen in lekentaal kan worden omschreven; – uitwerking schetsontwerp door opdrachtnemer; – standaardprojecten, geen architectonische hoogstandjes;

– opdrachtgever behoeft niet deskundig te zijn; – opdrachtgever stelt programma van eisen vast in lekentaal; – tussentijdse goedkeuringen mogelijk; – onzekerheid over materialisering van programma van eisen (bij D en B meer invloed); – bij D en B mate van aansprakelijkheid voor ontwerp niet duidelijk; – meer invloed opdrachtgever betekent meer aansprakelijkheid opdrachtgever; – risico’s benoemen en aansprakelijkheid voor goedkeuringen uitsluiten; – risico’ leggen bij degene die deze beheerst en kan dragen; – risico’s tot uiting laten komen in vergoeding; – regeling opnemen voor onvoorziene en buitengewone risico’s;

PPS

– complexe en grootschalige projecten, als binnenstedelijke herstructurering, aanleg infrastructuur; – projecten voor gezamenlijke rekening en risico; – opdrachtgever ( met behulp van adviseur) dient gelijkwaardige partij te vormen met overige participanten; – opdrachtgever (overheid) beslist mee; – is met andere deelnemers risicodragend participant; – risico’s m.b.t. planontwikkeling, grondexploitatie, marktontwikkeling, publiekrecht, politieke achterban, exploitatie en beeindiging; – splitsen in deelprojecten; – veel tijd steken in initiatieffase; – evenwichtige risicoverdeling; – tijdige beslismomenten; – afdoende beslissingsbevoegdheid, sterke projectorganisatie; – economisch rendement; – derdenbelanghebbenden erbij betrekken; – zonodig later private

deelname;

– beeindigingsregeling; BOT (Build, operate, transfer) – (veelal publieke) voorziening die door private deelname/ overname/exploitatie een rendabel project wordt; – projecten voor rekening en risico van concessionaris; – opdrachtgever dient (met behulp van adviseur) deskundig te zijn ten aanzien van markttechnische en financiele haalbaarheid en uitgangspunten om project te kunnen opzetten; – na gunning concessie geen invloed opdrachtgever, behoudens t.a.v. wijze exploitatie en indien opdrachtgever (deel van) operations uitvoert; – complexiteit precontractuele fase; – onzekerheid over cash flows; – vaststelling uitgangspunten voor verwacht rendement; – exploitatieperiode; – wijze van exploitatie; – veel tijd steken in initiatieffase; – grondige onderbouwing exploitatieperiode en cash flow prognose; – mogelijkheid opnemen om exploitatie te beinvloeden; – beeindigingsregeling;

Reageer op dit artikel