nieuws

Arbocoordinator goede hulp voor aannemer Europese en nationale wetgeving op het gebied van

bouwbreed Premium

arbeidsomstandigheden leiden ertoe dat bedrijven de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid meer dan voorheen in hun eigen portemonnee voelen. Regels en voorschriften veranderen voortdurend en het valt menig bedrijf dan ook niet mee een begaanbare weg te vinden in het woud van wetgeving, regels en brancheafspraken.

Met name de grotere bedrijven stellen daarom een functionaris aan die namens de werkgever een aantal taken coordineert: de arbo-coordinator.

Op 1 november werd de nieuwe Arbowet van kracht. De wet bevat enkele belangrijke wijzigingen, waarmee u binnen uw bedrijf ongetwijfeld te maken krijgt. Wist u bijvoorbeeld dat u als werkgever alle ongevallen die in het bedrijf of op de bouwplaats plaatsvinden en die tot ziekteverzuim leiden, moet registeren als onderdeel van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI en E)? Wist u dat u als werkgever tenminste eenmaal per jaar met de werknemers over het Plan van Aanpak moet overleggen, en moet rapporteren over de voortgang van de uitvoering? Wist u dat de Arbeidsinspectie sinds 1 november de mogelijkheid heeft om bij een overtreding van de Arbowet een boete op te leggen? En wist u al hoe hoog die boetes zijn?

Als u het antwoord op die vragen schuldig moet blijven, is dat op zich niet zo vreemd. Als aannemer heeft u zoveel zaken aan uw hoofd, dat het moeilijk is alle informatie door te nemen en bij te houden.

Aandacht

Toch wordt van een bedrijf verwacht dat het aan alle ontwikkelingen op arbogebied aandacht geeft. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor een arbocoordinator aan te stellen, zodat dit soort zaken gewoon goed is geregeld. In kleinere bedrijven wordt deze taak meestal parttime ingevuld, in grotere bedrijven wordt vaak een medewerker fulltime ingeschakeld. Het betreft dan een ervaren werknemer die beschikt over voldoende materiekennis en die de coordinatie van taken op het gebied van arbozorg kan uitvoeren.

Het kiezen voor een medewerker uit het eigen bedrijf heeft een aantal voordelen. De eigen medewerker kent het bedrijf in al zijn finesses. Hij kent de andere werknemers en is altijd als vast aanspreekpunt aanwezig. Zowel intern als extern is hij aanspreekpunt op het gebied van arbozaken. Hij is verantwoordelijk voor de vertaalslag van de wettelijke voorschriften naar de praktijk. Daarnaast is voor hem vaak een rol weggelegd op het gebied van integratie van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM), ISO-en VCA-certificering en contacten met de arbodienst. Verder heeft de arbocoordinator een voorlichtende taak.

Wegwijs maken

Om de arbocoordinator in dit brede pakket aan taken wegwijs te maken, verzorgt Arbouw de cursus ‘Arbocoordinatie in de bouwnijverheid’.

Deze cursus is zowel bedoeld voor de fulltime arbocoordinator, als voor degene die binnen het bedrijf parttime het arbo- en verzuimbeleid coordineert. De cursus vergroot de kennis van wet- en regelgeving, geeft inzicht in de taken en positie van de arbocoordinator, en bevordert de vaardigheid om in de praktijk gevaarlijke situaties te herkennen en concrete oplossingen te bieden. Arbouw heeft deze cursus onlangs geheel vernieuwd. Hierbij is uitgegaan van de nieuwe Arbowet, die op 1 november van kracht is geworden.

In deze vierdaagse cursus ligt de nadruk vooral op de praktijk. De volgende vragen komen aan bod: welke positie neemt de arbocoordinator in? Wat zijn de voorwaarden om deze positie naar behoren te kunnen invullen? Welke taken kan de coordinator vervullen, hoe verbeter je de arbozorg en zorg je voor een structureel arbobeleid? Hoe werk je samen met werkgevers, werknemers, leidinggevenden en externe (arbo)deskundigen? Hoe werkt een RI en E en op welke wijze geef je vorm aan voorlichting en instructie? Wat betekent de wet- en regelgeving voor het bedrijf of voor de werknemers?

Tijdens de cursus wordt onder meer met het nieuwe ‘Handboek Arbocoordinatie in de bouwnijverheid’ gewerkt, waarin de meest recente wetgeving en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn verwerkt. Dit handboek kan ook los worden besteld, tot 1 december geldt een korting van 50 gulden. Voor aanmeldingen of nadere informatie over de cursus (deelnamekosten 2475 gulden) kunt u terecht bij de cursusafdeling van Arbouw, teledoon: (020) 5805580.

L. Akkers, Directeur Arbouw

Belangrijkste taken arbocoordinator

De arbocoordinator kan zich direct of indirect bezighouden met:

– de ontwikkeling van arbozorg in het bedrijf (arbozorgsysteem);

– risico-inventarisatie en -evaluatie (RI en E)

– coordinatie en uitvoering plan van aanpak

– coordinatie opstellen arbojaarverslag

– toetsen van de actualiteit van de RI en E

– verlagen van het ziekteverzuim

– contact met de arbodienst

– voorlichting en onderricht

– bedrijfshulpverlening

– coordinatie van V en G-plannen

– coordinatie werkplekcontrole (controlelijsten)

– voorkomen, melden en registeren van ongevallen

– opstellen van procedures

– overleg met de Arbeidsinspectie, werkgevers, ondernemingsraad, arbodienst, onderaannemers, enzovoort

– informatievoorziening (verzamelen, archiveren, verstrekken)

Reageer op dit artikel